zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie I.

Ruka rychlostí devět kroků za vteřinu obloukem pokládá na stůl arch papíru. Papír je popsán znaky. Číslicemi, značkami, barevnými čarami. Pohyb ruky doprovází mužský hlas: "Když byla slova nová, svítila vedle sebe ve své neustálé, rodné intenzitě. Ponenáhlu jejich častým užíváním se vytvořila frazeologie. Nikdo si nepředstaví při každodenním pozdravu rty na bílé ruce ženy. Bylo třeba, abych tuto frázi rozpojil, mám-li evokovati původní její smysl. Logika je právě to, co dělá ze svítivých slov fráze. Logicky patří sklenice stolu, hvězda nebi, dveře schodům. Proto jich nevidíme. Bylo třeba položiti hvězdu na stůl, sklenici v blízkost pianina a andělů, dveře v sousedství oceánu. Šlo o to, odhaliti skutečnost, dát ji svítivý tvar jako v prvý den…"

"To zní pěkně, proč jsi to řekl?"

"Protože nějak začít musíme, a zdálo se mi na místě použít slova všestranného umělce, básníka Vítězslava Nezvala, který byl mimo jiné i schopným astrologem."

"Dvě strany jedné mince, astrologie a poezie - techniky a interpretace."

"Nejen techniky, ale zejména text, báseň nebo horoskop a čtení básně nebo interpretace horoskopu."

"Jaký text?"

"Znaky na papíře - "…hvězdy na stole…" Máme dvě desítky písmen, znaků abecedy a deset číselných znaků. Jejich vzájemnými kombinacemi dokážeme popsat celý svět. Na druhé straně máme deset planetárních znaků, dvanáct znaků pro znamení zvěrokruhu a deset znaků číselných. Proč bychom jimi nemohli popsat celý vesmír, tak jak ho člověk vnímá."

"Takže by se přeci jen mohlo říci, že v astrologii je zastoupeno umění. Zákres horoskopu přispívá, podobně jako umění, k novému vidění reality. Život člověka se tak aktualizuje z pohledu znaků - symbolů. Lidská zkušenost s cykly je tu zaznamenaná do znaků, jež pak v nativitě představují jakousi "hvězdnou formu", do které se člověk narodí a tím ji vyplní. Je tak naznačeno prostředí, v němž bude jedinec formován a kde bude rozvíjet své osobité možnosti."

"Život člověka je dlouhý, musíme zvolit nějaký okamžik, který astrologicky zachytíme a od něhož se odrazíme. V astrologii se soustřeďujeme na okamžik zrození jedince. Jeho první nádech je počátkem jeho jedinečné životní pouti. Proč? Neboť v okamžiku prvního nádechu si člověk začíná přivlastňovat něco, co původně nebylo jeho, tělo. Všechny tkáně jsou do tohoto okamžiku mateřského původu a kyslík i živiny přicházely přes matčinu placentu. V prvním nádechu se tohle všechno mění, je tu jedinec, který dýchá sám za sebe a tehdy, kdy on potřebuje, se začíná živit. To, co mu umožňuje fungovat ve světě, jeho tělo, začíná jeho duch oživovat."

"To, co jsi řekl, ilustruje v našem setkání horoskop Vlasty Buriana, který se poprvé nadechl, jak sám řekl, když zvony ohlašovaly poledne. Nyní s námi mohou čtenáři prakticky přistoupit k setkání nad nativitou, horoskopem okamžiku zrození, který vidí na obrázku. Setkání nad startovním potenciálem člověka."

"Je poledne, Slunce v našem horoskopu je v místě, které nazýváme medium coeli (MC), střed nebes a jeho protilehlý bod immum coeli (IC), hlubina nebes. Spojnice těchto bodů, místní poledník, rozděluje kruh horoskopu na východní a západní část. To, co je nalevo od media coeli, je na východě, to co je napravo, na západě. Podobně můžeme v horoskopu nalézt část, která je nad obzorem a pod obzorem. Obzor, horizont, představuje v horoskopu vodorovná spojnice ascendentu (AS) s descendentem (DS). Ascendent je stupeň zvěrokruhu, který právě vychází nad obzor. Descendent je stupeň zvěrokruhu, který v tomtéž okamžiku zapadá. Ascendent, descendent, medium coeli, immum coeli dělí svět kolem novorozeněte na čtyři prostory - nadzemní východní, nadzemní západní, podzemní východní a podzemní západní. Tyto prostory nazýváme kvadranty. Zatím co medium coeli a immum coeli (výsledek jejich spojení - poledník) je závislý jen na zeměpisné délce a prochází všemi zeměpisnými šířkami, což lze zjistit na každé mapě světa, pak spojnice ascendentu s descendentem - obzor, je navíc významně ovlivněn zeměpisnou šířkou (V Burianově případě ze zeměpisnými souřadnicemi délkou a šířkou města Liberce). Proto je osa ascendent - descendent spojována v astrologii s jedinečností, individualitou a osa medium coeli - immum coeli spíše s kolektivitou, tedy společenstvím individualit."

"Rovina ascendent - descendent v horoskopu Vlasty Buriana ukazuje, že převaha planet je v nadzemní části. Funkce těchto planet bude rozvíjena v oblastech společensko-kulturních. Ve společensko-kulturních záležitostech bude Burian hledat smysl a význam svého života, sem bude nasměrován hlavní nápor jeho snah a tyto snahy budou nahrazovat jeho intimní, rodinný život (symbolizovaný podzemní sférou). Dále tu nalézáme převahu planet ve východní sféře, která promlouvá o Burianově schopnosti soustřeďovat energii a pozornost na svou osobu. Ukazuje se tu velká schopnost mít svůj život za všech okolností pod kontrolou, i za cenu toho, že se zaplete se do vlastních sítí, i za cenu nebezpečí, že se ztratí v situacích, které sám dokázal zaranžovat. Na okolí to může působit jako přehnaná sebestřednost. Je však potřeba vždy si všímat souvislostí života a důvodů, tu kterou osobnost k takovému chování vedly. I astrolog může člověku, žádajícího o jeho služby, klást otázku:"Proč?". Nic v horoskopu nás neopravňuje kohokoli zcela definitivně zaškatulkovat, neboť vždy je možné hledat jedinečný postoj člověka. Burian má však také dvě planety ve pod obzorem čili v podzemí a dvě planety ve sféře západní.Tudíž i v nich je nějaké zastoupení. Jaký to má význam?"

"Na rozdíl od nadzemní části horoskopu, která patří spíš k objektivnímu světu, část podzemní představuje subjektivitu. A západní prostor doplňuje individuální horoskop světem ostatních lidí."

"Možná bychom měli čtenáři vysvětlit, co nás astrology vede k těmto tvrzením. Kde je počátek?"

"Počátek je samozřejmě v ascendentu, protože tady vycházejí nad obzor Slunce, planety i hvězdy, tak jako děti se rodí z matčiny dělohy. K tomu, aby se dítě narodilo, musí mít všichni - dítě, matka i otec, dostatek životních sil, které jsou v astrologii představovány živlem ohně. Už jsme se zmínili o tom, že spojnice ascendent-descendent tedy obzor, označuje počátek dýchání. Dýcháme vzduch, který nás obklopuje. Skrze vzduch také smyslově vnímáme: vidíme, slyšíme, čicháme, konečně i chutnáme hmatáme, neboť komunikujeme s okolním světem, lidmi i věcmi v něm. Descendent je tedy spojen s vnímáním, komunikací a se vzdušným živlem. K vnějšímu světu však nejprve zaujímáme subjektivní postoj citový neboli emotivní, symbolizovaný hlubinou nebes, immem coeli a vodním živlem -. Teprve pak můžeme k vnějšímu světu zaujmout objektivní postoj,spočívající v myšlení, spojený s mediem coeli a s živlem zemním."

"V pohledu na Burianovu nativitu se šest planet nachází v nadzemním - východním kvadrantu, což nasvědčuje tomu, že všechny své činnosti měl velmi dobře a prakticky promyšleny. Dvě planety se nalézají v nadzemním - západním kvadrantu spojeným s vnímáním a komunikací a to vede Buriana k neutuchající snaze sdělovat. Planeta Uran v podzemním - západním emocionálním kvadrantu, ukazuje na nečekané citové krize. Planeta Saturn v podzemním - východním intuitivním kvadrantu symbolizuje nezměrnou životní energii a pravidly podloženou metodu využívání intuice - divadlo."


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz