zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie II.

"V našem předchozím rozhovoru jsme se bavili o prostoru, který obklopuje zrození každého z nás. Na nativitě Vlasty Buriana jsme si ukazovali nadzemní, podzemní, východní a západní sféru a psychické funkce s nimi spojené."

"Astrologie dělí v současné době prostor kolem zrození na dvanáct dílů nazývaných domy. Jak jsme si řekli, máme čtyři prostory v horoskopu, které dál dělíme na ty, již mají svůj počátek v osách horoskopu - v ascendentu - 1.dům, v immu coeli - 4.dům, v descendentu - 7.dům a v mediu coeli - 10.dům. To jsou domy rohové neboli aktivní."

"Osy horoskopu tak jsou jakýmisi "mezníky", které přinášejí téma či konkrétní energii do jednotlivých kvadrantů a aktivita jimi vedená bude dále rozvíjena. Mohu to takhle říci?"

"Jistě, aktivní domy jsou impulzivní počátky životních zkušeností, v nichž je třeba iniciativy. Na ně navazují domy následné (2., 5., 8. a 11.), které představují reakci na předchozí iniciativu a aktivitu. Domy vyživující a formující proces chodu energie v kvadrantech. Ty pak ústí do domů výsledných (3., 6., 9. a 12.), které poskytují prostor výsledkům aktivit započatých v domech rohových.

" Připomeňme, že domy nelze posuzovat odděleně, ale jako na sebe navazující řetězec."

"Význam prvního domu tkví v jeho poloze. Je prvním domem cyklu, přičemž spojuje dům dvanáctý s domem druhým a je protilehlý domu sedmému. V prvním domě se jedincovo individuální vědomí začíná vynořovat z předchozího dvanáctého domu. Pocit svébytnosti je tu ještě velmi slabý a nejistý. Proces budování osobnosti hledáním vlastní orientace (ascendent leží na východě - v orientě) a jedincova jedinečného poslání. Na povrch vystupují buď ty nejpovrchnější, nebo nejdominantnější rysy osobnosti, fyzický vzhled i osobní svéráz. Znamení zvěrokruhu v ascendentu by mělo ukázat, jakým způsobem, co nejpřirozenějším, by mohl jedinec naleznout sebe sama a přitom pochopit, že tu není jen sám za sebe, že je zde i se zvláštním posláním ve službách Lidstva-jako-celku. Způsob sebeobjevování a fyzický vzhled může výrazně ovlivnit svou funkcí planeta, která leží v prvním domě poblíž ascendentu.

Druhý dům je reaktivní. V reakci na prvotní impulz se individuální vědomí zaměřuje na látku, hmotu, začíná se s ní identifikovat, odívá se do jejího šatu, do výstroje, aby mohlo splnit své poslání. Avšak jakákoliv substance, ať už hmotná, společenská, psychická či mentální je zděděná. Je to materiál, který má být zachráněn před likvidací, má být obnoven, "recyklován". Pocit svébytnosti se v tomto domě stává určitější, nastává tříbení smyslů a osobnost získává své konkrétní rysy, díky tomu začíná i lpět na svém. Tento dům je spojen se vším, co dědíme - půda, vlast, zděděné i vrozené vlastnosti. Spojujeme jej se zkušenostmi ztotožňování se s substancí, která vede k upevnění a vyhranění osobnosti, k pochopení, k čemu je vlastnictví.

Třetí dům je výsledný. Vědomí se začíná soustřeďovat na vztah jedince k jeho bezprostřednímu okolí touhou jej propátrat. Příkladem jsou dětské party tvořené sourozenci, bratranci, sestřenicemi a vrstevníky, spolužáky, které se potulují po okolí svých domovů. Dům je určen pro konkrétní nebo každodenní všední myšlení, učení, mentální funkce, spojování myšlenek a schopnosti sdružovat se, intelekt formuje, skládá dohromady smyslové dojmy. Je zde prostor pro zkušenosti s navazováním vztahu k prostředí a pochopení, k čemu slouží učení a vzdělání.

Čtvrtý dům je aktivní. Jedinec v sobě integruje část prostředí, které ve třetím domě propátral, aby vytvořil bezpečnou základnu pro své další činnosti. Tento dům se vztahuje na toho z rodičů, který zajišťuje bezpečí, a tak i vnitřní jistotu. Většinou to bývá matka, nezapomeňme, že v současnosti to může být i otec. Je zde vytvořen prostor pro nabytí zkušeností s formováním bezpečných základů osobnosti a zajištění vnitřního pocitu bezpečí. Planeta, která stojí ve čtvrtém domu poblíž imma coeli může svojí funkcí výrazně tyto procesy ovlivnit, podobně i znamení zvěrokruhu, které v immu coeli leží.

Pátý dům je reaktivní. I když jedinec nabyl v předchozím domu pocitu bezpečí, potřebuje získat větší sebejistotu tím, že své aktivity znovu rozšiřuje, vyráží mezi lidi, navazuje společenské vztahy a projevuje své emoce. Tvůrčími schopnostmi, ať už uměleckými nebo rozmnožovacími, vyjadřuje navenek svoji vitalitu, staví na odiv některé své dosud nabyté zkušenosti a zážitky. V tomto domě se učíme projevovat se jako tvořivá osobnost.

Šestý dům je výsledný. Jedinec je už natolik sebejistý, že se dokáže zabývat i svými nedostatky. Než vstoupí v příštím domě do kolektivu, musí se podrobit introspekci. Otevírá se zde prostor zkušenostem s řešením osobních konfliktů, střetů s druhými lidmi, případně i s vlastním tělem - s neduhy a problémy, které vznikly jako důsledek přehnaného sebeprojevování se v předchozím domě. Učíme se zde používat metody techniky k osobnímu sebeuvědomění. V tomto domě poznává muž a žena své kvality, aby v době sedmém mohli vstoupit ve svazek manželský.

Sedmý dům je aktivní. Vstupujeme zde do společenské sféry vztahů, které jsou založeny na smlouvě, zákonu, abychom mohli směňovat své myšlenky - plody svých snah a navazovat příbuzenské vztahy mimo naši rodinu. Zde pramení zkušenost vztahu já-ty, nikdy však sami. Planeta v sedmém domě poblíž descendentu může výrazně poznamenat jedincovy představy o smyslu vztahů. Znamení zvěrokruhu, které leží v descendentu ukazuje, s jakými lidmi bychom se měli vzájemně doplňovat, abychom byli ucelenější.

Osmý dům je reaktivní. Nastupuje další expanze v oblasti mezilidských vztahů, touha identifikovat se s větším celkem, vyměňovat si s ním životní energie, ale přitom si zachovat vlastní individualitu, nerozpustit se v druhých, ale překročit společně vlastní individuální omezení sdílením. Je to dům výměny, regenerace a transmutace životních energií. Proto tedy nejen sex, ale i společenské, duchovní rituály, které ulehčují jedinci najít své místo ve společnosti.

Devátý dům je výsledný. Dochází zde k další expanzi vědomí, začínáme si uvědomovat složitost a vzájemnou souhru vztahů, hledáme jejich smysl. Po prožitku přechodu v osmém domu se začíná vynořovat abstraktní, filosofické, tedy sváteční myšlení. Vědomí se rozlévá do netušených dálek, odkud se, poučeno, vrací zpět, aby nalezlo, pochopilo smysl existence. Přitom je nutné řešit problémy spojené s přehnanou expanzí.

Desátý dům je aktivní. Navracíme se z dálek k aktivní účasti na záležitostech vnějšího světa, převzetí zodpovědnosti a snaze dosáhnout společenské, nebo duchovní identity. Máme zde prostor pro upevnění vztahů a budování základny pro aktivity ve společnosti, účast na společenském životě, či na politické a duchovní moci. Tento dům se vztahuje i na toho z rodičů, který zajišťuje jedincovo postavení ve světě a pocit bezpečí v něm. Většinou to bývá otec (možná i v současnosti matka). Pokud v desátém domu poblíž media coeli leží planeta, pak její funkce by se měla projevit při objevování a dosažení jedincovy společenské, nebo duchovní identity.

Jedenáctý dům je reaktivní. Jedinec se stal společenskou bytostí. Život ve společnosti se pro něho stává natolik důležitým, že se mnohdy vzdává své identity a plně se ztotožňuje a integruje se skupinou. Podobný proces se odehrává i na duchovní úrovni. Tyto zkušenosti by měly vést k politickým a společenským reformám, k hledání nových výrazů, hledání nových idejí, mnohdy však přichází zklamání a následují snahy uniknout.

Dvanáctý dům je výsledný. Jedinec se dostává do střetu se setrvačností a nehybností společnosti, je přesycen hojností a shledává ji prázdnou, odpoutává se od společenství, řeší své vnitřní konflikty i konflikty se společností a díky těmto zkušenostem se stává nezávislým. V této poslední fázi vybírá a hromadí ty nejdůležitější pozitivní i negativní zkušenosti celého cyklu, aby je jako semena budoucnosti přenesl do cyklu dalšího - proces transformace. Uvědomuje si, že vše, co se děje, v každém okamžiku spojuje minulost s budoucností, potencialitu s aktualitou, že lze vždycky začít znovu. Dvanáctý dům je prostor pro osobní, společenské i kolektivní nevědomí, přerození nebo znovuzrození, sebeobětování nebo osvobození."


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz