zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie IV.

A za pár dnů už v Praze novopečený žadatel o trafiku hřímá v hospodě: Slombihoudek: … od srpna čtrnáctého roku válčím jako v třicetileté válce…Víte, kolik kulí a šrapnelů musilo rechts a links švenkem před moji hrudí? Na Václavák by se to nevešlo… Tady mám ustřelenou ruku… 1.host: Vždyť nám ukazuješ ruku zdravou! Slombihoudek: Jo, zdravou - kosti mám pryč. Místo nich mně dali doktoři niklovaný želízka dovnitř, aby mělo maso na čem držet. Koukáte, co? Pětatřicet žeber mám vyndaných. 3.host: Vždyť jich má člověk v těle jenom 24. Slombihoudek: Ty chytrej. Napřed mně doktoři vyndali ta zdravá žebra a dali mně dovnitř falešná, jako zuby do huby. Pak mě rozšvihal zase šrapnel, a doktoři mně vyndali ta zdravá žebra a dali mně zase nová… A máš hned 35 žeber venku. Zubů už mám asi 230. Sedmkrát nové… A střeva mám o dva metry kratší. Z toho střeva, co mně doktoři uřízli, jsem si udělal na frontě kamaše… "Tak to promluvil Vlasta Burian jako Slombihoudek v satiře E. A. Longena - Za pět minut dvanáct s podtitulem: Fraškářská odysea pseudolegionáře. Podobně i astrologové se nemusí dopočítat, budou-li se chtít dobrat k tomu, kolik je v astrologii aspektů."

"Aspekty jsou vzdálenosti mezi dvěma body na kruhu. Kruh tvoří 360°, tedy bude-li každý stupeň třistašedesátistupňového kruhu ve vztahu se všemi ostatními stupni je to (360 × 359) : 2 = 64 620 možných aspektů."

"Rozumím, ale budeme-li dělit kruh získáme v začátku nějaké základní rozdělení "Burianova pravá žebra, co nám to maso v těle udrží"."

"Základních aspektů je 36 a to: konjunkce 0° nebo 360°, opozice 180°, trinus 120° a 240°, kvadratura 90° a 270°, kvintil 72° a 288°, bikvintil 144° a 216°, sextil 60° a 300°, septil 51° 3/7´ a 308°4/7 , biseptil 102°6/7 a 257°1/7, triseptil 154°2/7 a 205°5/7, oktil 45° a 315°, trioktil 135° a 225°, novil 40° a 320°, binovil 80° a 280°, kvartinovil 160° a 200°, decil 36° a 324°, tridecil 108° a 252°, polosextil 30° a 330°, kvinkunx 150° a 210°. První hodnota označuje rozběžný individuální aspekt (od konjunkce k opozici - od 0° do 180° - od novoluní po úplněk), druhá doběžný pospolitý (od opozice k nové konjunkci - od 180° do 360° - od úplňku po další novoluní)"

"Hle, a máme tu Slombihoudkův hrudní koš s 35 žebry - aspekty, ale jedno nám schází. Není to ono žebro, z kterého byla stvořena žena?" Viz obrázek

"Patrně ano. Tím zdánlivě chybějícím žebrem je konjunkce, která v podstatě není aspektem, protože oba dva prvky jsou na stejném místě, na stejném stupni, neodděleny žádnou vzdáleností. Jde v podstatě o počáteční impuls, který je pak fázemi cyklu, aspekty postupně rozvíjen. Z tohoto pohledu vypadá sekvence takto: konjunkce - subjektivní bytí (konec starého a začátek nového cyklu, dovršení předchozího poslání, hluboké souznění a nové poslání), rozběžný polosextil - soustřeďování (první uvědomění si oč v nové cyklu jde), rozběžný sextil - organizování (instinktivní využívání produktivních schopností a dovedností), rozběžná kvadratura - rozhodování (očistná krize, která se projevuje konstruktivním nebo destruktivním činem), rozběžný trinus - vyjadřování (rozvoj konkrétního a praktického myšlení), rozběžný kvinkunx - sebeuvědomování (ujasnění si představy o sobě samém), vrchol cyklu, opozice - uskutečňování (vyvrcholení, schopnost analýzy, konfrontace), doběžný kvinkunx - sdílení (ujasnění si představy o ostatních lidech), doběžný trinus - chápání (růst a zjemňování abstraktního myšlení a univerzálního vědomí), doběžná kvadratura - přehodnocování (očistná krize vědomí, doběžný sextil - reorganizování (závěrné využívání nových forem vědění a technologií), doběžný polosextil - uvolňování (návrat do stavu univerzálního vědomí) stažení se do subjektivity a příprava na nový počátek v následující konjunkci."

"To je ale jen část aspektů, které jsi jmenoval. Těchto dvanáct aspektů vzniká tak, že kruh o 360° STUPNÍCH dělíme na 1, 2, 3, 4, 6 a 12 dílů, popřípadě ty díly násobíme. Jaký význam mají z ty zbylé?Neb, když už takový hrudní koš tak pořádný."

"Ty významy jsou v první řadě závislé na dalším dělení podílů dvěma a třemi. Dělíme-li kvadraturu dál dvěma dostaneme oktil a jeho násobek trioktil. Rozběžný oktil je prvotní napětí, rozběžný trioktil touha toto napětí vyjádřit, doběžný trioktil směřuje napětí do kolektivu, pospolitosti a doběžný oktil je spojen s pocitem, že napětí se uvolňuje. Novil vzniká tak, že trinus dělíme třemi, čili mezistupně mezi impulzem, vyjadřováním a chápáním - postupný růst vědomí. Kvintil, pátý díl kruhu a jeho násobky, tvořící pěticípou hvězdu už není tak jednoduché sestrojit, musíme k tomu mít určité technické znalosti a schopnosti. Rozběžný kvintil a bikvintil vyjadřují osobní vizi a v doběžné fázi je tato vize ve službách pospolitosti. Další dělení pětiny na dvě části je decil a jeho násobky - desatero a jeho poučení, semena moudrosti. Dělíme-li kruh na sedm dílů, dostaneme poprvé číslo, které není celé, má nekonečnou řadu desetinných míst. Spojuje nás s nekonečnem, s něčím co nás přesahuje, s transcendencí. Rozběžné septily spokeme s vokací, s instinktivním nasloucháním transcendenci, doběžné s vědomým využíváním schopnosti transcendenci naslouchat. Pak máme ještě jedenáctiny s další nekonečnou nekonečnou řadou čísle za desetinou čárkou, ale ty se v praxi nepoužívají, jsou to určité mezistupně rozvíjení vědomí mezi polosextilem a decilem, tedy jakýsi prostředník mezi desaterem a všedním životem."

I"Teď je tedy před námi pevná kostra aspektů. Ani jeden aspekt není lepší či horší. Jejich kvalitu určuje hodnota úhlu, kterou dva prvky horoskopu mezi sebou vytvoří. Není pro nás možné říci, že například kvadratura je špatný aspekt, neboť rozlišujeme jen to, zda je rozběžná 90° či doběžná 270°. Napětí mezi dvěma prvky při rozběžné kvadratuře bude pudit k činu, k rozhodnutí, při doběžné kvadratuře bude vzniklé napětí vzbuzovat přehodnocování, toho co bylo vykonáno. Stejně tak například trinus budeme rozlišovat na rozběžný 120°, který snadným způsobem bude vést dvě funkce prvků, jež ho svírají k snadnému vyjadřování svých kvalit a při doběžné fázi 240° k snadnějšímu chápání. Snadnost spojení funkcí prvků horoskopu v trinu však může mít sklon k ledabylosti a zplanění pak "na zdraví" všem kvadraturám, které s tím pěkně hýbnou. Kvadratury zas potřebují uvolnění od napětí, které přínášejí triny, jinak jejich aktivní funkce přerůstá do roztříštěnosti a nesoustředěnosti. Je tedy jeden lepší a druhý horší? Snažme se tedy aspekty číst jako postupnou fázi vývoje, kdy ke všem fázím předávání energie a informace prostě musí dojít. Každý z nás to zná i dokonce má možnost vidět na vztahu mezi Sluncem a Měsícem. Od novu - konjunkce těchto prvků, po první čtvrť - rozběžná kvadratura, úplněk - opozice, poslední čtvrť - doběžná kvadratura a zas další, nový nov."


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz