zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                   | galerie
   

<=Ve službách astrologie VI.

"Pojďme postupně k jednotlivým znamením z Rudhyarova pohledu. Ohnivá znamení jsou třemi aspekty energie, jež vytryskla na prapočátku cyklokosmického procesu, a která pak prochází nesčíslnými transformacemi. Beran je elektrickou energií v podobě jiskry. Energie počátků života, pohybu, existence, nových možností. Touha být, životní instinkt. Elektrická energie. Lev je sluneční podobou energie, individualizovanou galaktickou energií. Energie, kterou šíří kolem sebe, není jeho energií, pouze jím tryská, má ji propůjčenu. Druhý přerod, zrození individuality. Vůle k moci jako projev ega, touha předvést svoji sílu a moc. Trůn pro ego a projevy jeho myšlenkových pochodů. Střelec je energie ohně vzniklého třením, tedy ohně civilizovaného. Energie, která buduje, udržuje a rozšiřuje civilizaci, to znamená energie přenášená z generace na generaci, zaměřená do dálky a do budoucnosti. Třít se však může i šíp o lučiště. Třetí přerod, zrození lidské civilizace, zasvěcení společné věci, soupeření, anebo válka.

Voda představuje sílu základních životních rytmů. Příliv a odliv. Schopnost cítit a reagovat jako organismus. Rak je domov, primární louže, z níž všichni pocházíme. Malá vodní hladina mikrokosmu, v níž se zrcadlí makrokosmos. Oběhové systémy mikrokosmu lidského, zvířecího i rostlinného organismu umožňují pocit celistvosti, a tím i prvotní vědomí sebe sama na úrovni cítění a reagování. Štír je voda, která spojuje jedince s větším celkem. Záliv individuálního vědomí je spojen průlivem skupinového vědomí s oceánem vědomí kolektivního. Je to přechodné stadium mezi Rakem a Rybami. Ryby jsou vodou oceánu, obrovského živého funkčního strukturovaného prostředí, které má svůj rytmus, obyvatele i kulisy. Jedinec se v Rybách stává součástí organizovaného všelidského celku a podílí se na jeho rytmu produkce a distribuce.

Vzduch je všudypřítomný prostředek komunikace, sdružuje jednotlivce do činorodých skupin, dává jim novou společenskou a duchovní dimenzi. V mnoha jazycích znamená vzduch totéž co duch. Jako duch i vzduch si vane kam chce, překračuje hranice, prochází plícemi všech živých tvorů a lidí bez rozdílu ras a národností. Váhy jsou počátkem spojování jedinců do pospolitosti, ne harmonie, jak se obvykle tvrdí. Váhy rodí archetypální hodnoty, které sjednocují všechny lidské bytosti. Duch činí ze všech lidí bratry a sestry. Vodnář koncentruje archetypální hodnoty do kulturních institucí nebo do symbolu anděla, který ztělesňuje společenské a náboženské ochranné funkce. Archetyp je nadosobní, kosmickou odpovědí na kolektivní potřeby. Blíženci distribuují informace, které kulturní instituce shromáždily nebo vyprodukovaly. Je to znamení člověka, který se pohybuje na relativně rozvinuté kulturní úrovni, která mu umožňuje komunikaci se skrytými silami a transcendentními formami existence.

Země neznamená pevné skupenství hmoty, které je iluzorní, ale gravitační síly udržující molekuly, atomy a subatomární částice pohromadě v pohybujících se strukturovaných a organizovaných celcích. Stejné síly fungují i v psychice, kde formují ego. Pevnost, solidnost se má stát solidaritou, svorností. Kozoroh je vůle, která vede k integraci pod ústřední kontrolou. Síla, která drží společenství pohromadě, zejména v krizové situaci. Býk představuje sílu, která umožňuje lidským bytostem a vůbec všem živým organismům hrát biologickou roli uprostřed životního prostředí. Panna symbolizuje intelektuální a tvůrčí schopnosti, které umožňují nalézt v individuální osobnosti, výsledku biologické a psychické reintegrace, ty nejdůležitější a nejcharakterističtější rysy, s nimiž pak jednotlivec vstupuje do kolektivu."

!Během ročního cyklu na sebe znamení zvěrokruhu postupně navazují tak, aby se vystřídali živly v pořadí oheň, země, voda, vzduch a kardinální, fixní a mutuální typ.

Beran: kardinální - základní oheň / vnitřní voda, klíčový význam: odvaha Vyrovnání sil dne a sil noci vede k novému cyklu organického života. Z oceánu nevědomí (Ryby) se vynořují nové možnosti a nové formy vědomí. Počáteční tvůrčí energetický impulz bytí, vůle vynořit se zahajuje proces formování osobnosti.

Býk: fixní - pevná země / vnitřní voda, klíčový význam: nebýt dychtivý Býk soustřeďuje Beranovy impulzy, poskytuje jim větší hloubku, dává jim smysl a směr, umožňuje jim prosadit se hmatatelným způsobem. Spontánní projevy vlastní přirozenosti. Úsilí sžít se s hmotou, posílit sebevědomí a uplatnit se. Energie jako látka.

Blíženci: mutuální - vzájemný vzduch / vnitřní voda, klíčový význam: intelektuální poctivost Blíženci vyjadřují a sdílejí Beranovy impulzy soustředěné Býkem. Energie je tu použita na subjektivní mentální úrovni. Mysl se noří do větších hloubek. Sdružování, sdílení, komunikace, spojení s životním prostředím, tvorba systémů a technik k jeho poznání, poznávání a vytváření přirozených konkrétních vztahů.

Rak: kardinální - základní voda / vnitřní vzduch, klíčový význam: citlivost Za nejdelšího dne a nejkratší noci dosahuje organický růst vrcholu a nejvyšší složitosti. Nezbývá než stabilizovat dosaženou úroveň, soustředit energii a zabezpečit další činnost v podobě vyjadřování osobitosti navenek, vytvořením pevné základny. Touto pevnou základnou se může stát rodina, která poskytuje prostředí k integraci zrající osobnosti. Kolektivní se začíná zmocňovat individuálního.

Lev: fixní - pevný oheň / vnitřní vzduch, klíčový význam: prostota V předchozím znamení byly dány osobnosti konkrétní, pevné základy, teď ve Lvu se může osobnost projevovat navenek. Identita je potvrzena, jedinec se snaží rozšířit své pole působnosti do společenské oblasti, dosáhnout sebeuspokojení a uznání.

Panna: mutuální - vzájemná země / vnitřní vzduch, klíčový význam: úsudek Jedincův vstup do vyššího celku lidí v následujícím znamení Vah vyžaduje očistnou fázi introspekce a sebeuvědomění. Třídění plodů vybízí k objektivnějšímu způsobu myšlení, za použití rozlišovacích, analytických a kritických schopností. Dochází zde k osobní sklizni výsledků činností z předchozích znamení, či k nápravě škod způsobených sobě i jiným přehnanou lví emocionalitou. Změna orientace.

Váhy: kardinální - základní vzduch / vnitřní země, klíčový význam: vyrovnanost lásky Podzimní vyrovnání sil světla a tmy přivádí jedince k vyššímu celku, lidskému společenství. Sdružování s ostatními na bázi rovnosti, na základě společného systému hodnot, ideálů a standardů. Spolupráce a společná aktivita, snaha o objektivnější společenské vědomí. Energie skupinové spolupráce.

Štír: fixní - pevná voda / vnitřní země, klíčový význam: nesoutěžící zdatnost Štír soustřeďuje a prohlubuje tvůrčí spoluúčastí předchozí impulz pospolitosti. Tlak splynout s ostatními jedinci, vytvořit tvůrčí organický celek, podílet se na výsledcích a plodech vztahů, vyměňovat si životní energie, například v podobě hlubokých skupinových emocí nebo sexuální energie. Tvůrčí tlak.

Střelec: mutuální - vzájemný oheň / vnitřní země, klíčový význam: tvůrčí představivost Pokusy o splynutí s ostatními lidmi do organického celku Štíra vedou u jednotlivců ve Střelci k naprostému ztotožnění se s tímto společenským celkem a k rozplynutí se v něm. Další přerod, tentokrát zrod civilizace. Energie je použita na abstraktní, sváteční, syntetizující myšlení, k poznání univerzálních vztahů dalekými cestami a k zajištění skupinové expanze.

Kozoroh: kardinální - základní země / vnitřní oheň, klíčový význam: sebedůvěra Zimní slunovrat, dočasná převaha tmy nad světlem, dovedly shromažďování životních sil na vrchol. Kolektivní energie. Jedinec dosahuje plné společenské, politické, nebo duchovní identity, integrace, autority. Jeho bezpečí zajišťuje společnost a jeho funkce v ní.

Vodnář: fixní - pevný vzduch / vnitřní oheň, klíčový význam: smysl pro humor Jedinec se stává společenskou bytostí, pokud v předchozím procesu opustil své čistě egoistické postoje a přehnaný smysl pro svoji výjimečnost. Energie je použita k vyjadřování se v širokém společenském, kolektivním, kulturním kontextu. Snaha o reformu, o vyjadřování nových postojů a nových hodnot.

Ryby: mutuální - vzájemná voda / vnitřní oheň, klíčový význam: víra v budoucnost Konečná fáze jednoho každého cyklu, která vede k hodnocení jeho výsledků a k jejich zobecnění, k univerzalizaci zkušenosti. Psychická energie vede soustředěním k opětovné repolarizaci před začátkem nového cyklu, k odloučení od společnosti a k vyrovnání konfliktů mezi jedincem a kolektivem, k vzájemné výměně konečných produktů společné aktivity. Co jsme zaseli, to také sklízíme. Buď zdraví, štěstí, pocty a prestiž, nebo rozpad, rozklad a uvěznění. Kolektivní nevědomí, z něhož se opětovně na počátku nového cyklu v Beranu vynořuje obohacené individuální vědomí."


Martina Lukášková a Pavel Turnovský v seriálu pro týdeník Astro
| Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa
www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz