zpět na časopis | fórum | napište mi | vydavatel - astrologické služby | pro čtení časopisu si stáhněte Acrobat Reader
                                                        | galerie

SUPERVIZE - astrologický VIZIZDAR

Vizizdar má šest částí, je přesně definován a omezen časem.

Čas Vizizdaru - minimum času, který zaujímá je 60 min - maximum 90 min.
Počet účastníků by měl být minimálně 6 lidí - maximálně 12 lidí. Pokud je účastníků více, sedí nadpočetní v druhé řadě a jen celému procesu přihlížejí.
Protagonista, ten který o supervizi žádá, má právo si vybrat účastníky Vizizdaru. Ti mohou a nemusí jeho nabídku přijmout. Je to záležitost svobodná, nezatížená předsudky, výčitkami či lítostí. Protagonista nesmí v průběhu ani po skončení Vizizdaru uvádět soukromá data a jména zaměstnavatele druhé strany. Protagonista určí pro druhou stanu pracovní jméno, které bude po celou dobu používat.
Průvodce - MODERÁTOR - je předem určená osoba, která je schopna a ochotna sledovat časové limity a včas zasáhnout, aby nedošlo k zbytečnému prodloužení jednotlivých fází. Moderátor má také na starosti sledovat to, jak se účastníci vyjadřují a usměrnit je v momentu, kdy překročí pravidla určená pro jednotlivé fáze. Moderátor se také aktivně účastní procesu s protagonistou.
SKUPINA - všech zúčastněných by měla sedět v kruhu, to z důvodu, aby se všichni cítili rovnoprávně. Moderátor a protagonista by měli pro přehlednost všech účastníků sedět vedle sebe.
ÚČASTNÍCI - v průběhu procesu sedí na svých místech a pozorně se mu věnují, neodcházejí, nevedou mezi sebou debaty, snaží se neskákat druhým do řeči, respektují časový plán a moderátorovy upozornění.


1.   EXPOZICE PŘÍPADU - ten, kdo případ předkládá, ho přednese tak, jak si ho sám nejlépe pamatuje. Téma je vždy jen o vztahu mezi astrologem a člověkem, který přišel na výklad horoskopu. Protagonista přichází s takovým případem, ve kterém cítí některou z těchto možností: 1.spolupráce mezi protagonistou a člověkem, který přišel na výklad horoskopu vázne, tzv. se nehýbá z místa 2. protagonistovi není jasné chovaní druhé strany 3. protagonista má pocit, že ve vztahu s druhou osobou jednal chybně 4. protagonista cítí pochybnosti o své práci s druhou osobou. Na závěr protagonista upřesní, co od supervize očekává, v čem je jeho problém, s nímž chce pomoci.

2.   OTÁZKY - účastníci se ptají protagonisty na okolnosti, které potřebují vědět, aby si mohli utvořit obraz o tom, co se dělo v protagonistovi, v osobě, s kterou jednal a případně i v dalších osobách, které v příběhu vystupují. Otázky klade i moderátor, kromě toho hlídá, aby ani tato fáze nepřesáhla určené časové rozhraní - max. cca 30 minut. Protagonista odpovídá pouze na dotazy.

3.   FANTAZIE - Účastníci říkají, co si představují o citech a vztazích jednotlivých postav případu. Slovo "fantazie" má povzbudit k uvolnění tvořivosti na základě intuice. V žádném případě zde nejde o vyslovování prokazatelných pravd. V této fázi protagonista mlčí - i tehdy, kdyby chtěl faktickými připomínkami některou z představ vyvrátit jako nereálnou nebo potvrdit jako pravdivou.

4.   PRAKTICKÉ NÁMĚTY NA ŘEŠENÍ - V této fázi účastníci jeden po druhém říkají, jaký praktický postup by v daném případě zvolili, kdyby byli na místě protagonisty. (I v této fázi protagonista mlčí a nevyjadřuje se bezprostředně k předneseným nápadům, i kdyby k tomu cítil silné nutkání.) Účastníci jsou povinni začínat své náměty na řešení větou: "Kdybych byl/a na tvém místě …" Účastníci nic nehodnotí, ani nevynášejí soudy, ani neradí, jen říkají, jak by jednali a jak by se chovali, kdyby byli na místě protagonisty.

5.   VYJÁDŘENÍ PROTAGONISTY - Teprve teď se ten, kdo případ předložil, vyjádří k tomu, co slyšel během fáze 3 až 4. Ocení to, co bylo pro něj užitečné. Co pro něj užitečné nebylo, může nechat stranou. Cílem celé práce není najít objektivní pravdu, nýbrž předestřít protagonistovi spektrum představ, z nichž si vybere to, co má pro něj cenu. Protagonista by se tedy neměl nijak hájit, vysvětlovat či omlouvat, nesypat si popel na hlavu, ale jen vyjádřit, jak na něj proces supervize zapůsobil, co je z něho pro něj nejdůležitější a užitečné.

6.   ZÁVĚR - Je důležité, aby došlo k společnému uzavření procesu Vizizdaru. (Zde je pro inspiraci uveden příklad, který používá pražská skupina). Všichni zúčastnění si stoupnou do kruhu, chytnou se vzájemně kol pasu a v úkloně dovnitř kruhu společně řeknou: "Zase správně, zatleskáme si". To také pak učiní, zatleskají si. (Pro bližší pochopení této věty doporučujeme film Galaxy Quest, který je na DVD ve videopůjčovnách).

POZOR: Všem zúčastněným osobám je po ukončení Vizizdaru zapovězeno vést rozhovory o případu, který byl probírán. Není přípustné, aby docházelo k izolovanému rozebírání případu ve dvojicích či malých skupinkách. Účastníci Vizizdaru jsou vázáni slibem mlčenlivosti a nic z informací o případu, který slyšeli, nevynesou mimo skupinu (informování rodinných příslušníků, spolupracovníků, kamarádů, médii, zpráva na internetu…) Co bylo řečeno, to bylo a je důležité, aby protagonista mohl vše v klidu zažít a sám zvážit, jak bude dál postupovat. Pokud bude třeba a protagonista bude stále cítit nejasnosti ve svém případu, má možnost jej se skupinou za čas znovu otevřít.

V případě zájmu o SUPERVIZE kontaktujte M. Lukáškovou, která Vám pomůže organizačně zajistit účastníky a uskutečnit Vizizdar. Více informací o astrologickém Vizizdaru naleznete v Transformotoru č. X., kde jej účastníci hodnotí z vlastní zkušenosti.

m.lukaskova@tiscali.cz

| www.rezonance.cz | www.astrologie.cz | www.prorudhyar.cz