Slovníček

ASTROLOGIE

„Astrologie se zrodila ze zkušenosti, prožitku řádu, jevícího se na obloze primitivnímu člověku, ponořenému v džungli a zmatenému chaosem života, kypícího na divokém povrchu této planety. Hledání řádu je jedním ze základních lidských popudů. Astrologie je metoda, pomocí níž lze uspořádaný model světla na obloze použít k tomu, aby byla prokázána existence skrytého, avšak existujícího, řádu ve všech záležitostech lidské zkušenosti na zemském povrchu.“ Dane Rudhyar

HOROSKOP

Horoskop je grafický záznam postavení Slunce a planet sluneční soustavy z pohledu ze Země.

NATIVITA

Horoskop se sestavený pro konkrétní čas a místo. K sestavení nativity potřebujeme znát den, měsíc, rok narození, co nejpřesnější čas narození a místo narození člověka.

ASCENDENT

Ascendent (AS) je průsečík ekliptiky a východního obzoru. Znamení, ve kterém se AS nalézá, symbolizuje to, jak se jevíme ostatním lidem. Ukazuje nám naše nejvýraznější a nejpovrchnější rysy, kterými vnímáme svět okolo nás.

DESCENDENT

Descendent (DS) je místem, které symbolizuje, jak vnímáme druhé, jaký zaujímáme postoj k mezilidským vztahům.

IMMUM COELI

Immum coeli (IC) naznačuje směr dolů, kořeny a jistotu. Znamení, ve kterém leží, představuje způsob, jakým si jedinec buduje osobní integritu.

MEDIUM COELI

Medium coeli (MC) symbolizuje aktivitu, která by měla jedinci umožnit dosažení společenského postavení. MC je směr nahoru a znamení, ve kterém se nalézá, ukazuje přístup k vnějšímu světu, sílu, která člověku umožní přijmout zodpovědnost, za své skutky či získání duchovní identity.

DOMY

Domy vznikají otáčením Země kolem své osy. Domy jsou prostory, zkušenostní pole, jejichž prostřednictvím se člověk vyjadřuje, realizuje a projevuje navenek.

I. DŮM

První dům se vztahuje ke zkušenosti z existování jedinečného a nenahraditelného jedince. Svým jednáním si uvědomujeme sami sebe. Je spojován s osobním vzhledem a životními výhledy.

II. DŮM

Druhý dům se vztahuje ke zkušenosti, kdy díky vrozeným schopnostem a vědomostem objevujeme svá pole působnosti, rozsah a hranice svých možností materiálních, emocionálních i duševních. Je spojován se zdravím, majetkem a s vlastními příjmy a ztrátami.

III. DŮM

Třetí dům se vztahuje ke zkušenosti, kdy se snažíme pochopit pravidla struktury nejbližšího prostředí. Učíme se vyhodnocovat dosah svých akčních prostředků. Je spojován s nižším studiem, kratšími cestami, sourozenci, komunikací s blízkými lidmi, psaním a korespondencí.

IV. DŮM

Čtvrtý dům se vztahuje ke zkušenosti návratu k původu a vlastním základům osobnosti, k charakteristickým znakům a k výstavbě opěrného bodu. Nalézáme zde hodnoty, které jsou u kořene každé činnosti. Je spojován s rodinným životem, domovem, s prostředím na začátku a konci života, se vším co je pod zemí – studny, doly…

V. DŮM

Pátý dům se vztahuje ke zkušenosti s emocionálním projevem a vlastní tvořivostí. Osobnost člověka zde nalézá prostor k vyjádření svých tvůrčích a rozmnožovacích sil. Je spojován s dětmi, zábavou, divadlem, uměleckými výtvory, hrou, hazardem, romantickou láskou a rozkošemi.

VI. DŮM

Šestý dům se vztahuje ke zkušenosti sebeuvědomění či sebenápravy. Nalézáme zde prostor, ve kterém cítíme konflikty z příliš velkého sebevyjadřování. Je spojován s každodenní – nutnou prací, službou, vším, co vyžaduje disciplínu, s péčí o tělo, zdravotním stavem.

VII. DŮM

Sedmý dům se vztahuje ke zkušenosti ze setkání s druhými lidmi, s životem ve vztazích. Nalézáme zde obraz nás samých v očích druhých lidí. Snažíme se zde rovnoprávně vyměňovat životní energie a myšlenky. Je spojován s manželstvím, partnerstvím, spolky, smlouvami.

VII. DŮM

Osmý dům se vztahuje ke zkušenosti nabyté při sdílení hlubších či skrytých energií mezi lidmi. Je spojován s obchodem založeným kontaktech a splátkách, regenerací, otázkami smrti, vášnivostí, organizovanými skupinami.

IX. DŮM

Devátý dům se vztahuje ke zkušenosti s rozšiřováním vědomostí a činnosti, zkoumáním nejvzdálenějších obzorů – vnitřních i vnějších. Nabýváme zde zkušenosti s abstraktním myšlením a s ambicemi. Je spojován idejemi, náboženstvím, filosofií,vědou spisy, dalekými cestami, vysokou školou.

X. DŮM

Desátý dům se vztahuje ke zkušenosti s upevněním si svého postavení, jež zajímá člověk ve světě, s přijetím odpovědnosti za své úkoly. Je spojován s společenskou pozicí, postami, povýšením, veřejným životem, úspěchy a nezdary.

XI. DŮM

Jedenáctý dům se vztahuje ke zkušenosti s reformováním vydobytých pozic, s přáteli ideově blízkými a s orientací na snahy do budoucnosti. Je spojován s přáteli, nadějemi a přáními, protekcí, plány.

XII. DŮM

Dvanáctý dům se vztahuje ke zkušenosti s uzavíráním veškerých záležitostí, s hledáním smyslu vlastního i společného činění. Setkáváme se zde se setrvačnými silami společnosti, které mohou jedince omezovat. Je spojován s osudem, uvězněním, ústraním, skrytými nepřáteli, životními zkouškami, vznešeností, odpoutáním, nemocnicemi, obětování a vším, co leží na okraji společenského zájmu.

ZVĚROKRUH

Zvěrokruh symbolizuje roční cyklus oběhu Země kolem slunce. V podstatě se týká oblastí mírného pásma severní polokoule, oblastí, kde se astrologie zrodila. Zodiakální symbolika je produktem zkušenosti lidských ras, které v těchto oblastech žijí; zkušenosti s ročními obdobími, s aktivitou přírody a člověka v průběhu měnícího se panoramatu vegetace – vegetace, která je samotným základem života zvířat a lidí na zemi. Zvěrokruh, také zvířetník, zodiak, pochází z řeckého zodiacos – zvířecí kruh. Je to kruh dvanácti znamení. Začátek zvěrokruhu je v jarnímu bodu – první stupeň Berana. Každé znamení má třicet stupňů, takže celek tvoří 360°.

BERAN

Slunce vstupuje do znamení Berana prvním jarním dnem, který připadá na 20. nebo 21. března a pobývá v něm do 19. nebo 20. dubna.
„Beran je emocionálně nestabilní a rozháraný osudovou nutkavou touhou. Je velmi senzitivní, což maskuje postojem „čert to vzal“. „Beraní“ lidská bytost je z hloubi puzena nutností za každou cenu nabýt vnitřního já. Nepídí po moci z důvodu vlastního uspokojení, ale proto, aby si dokázal sebe sama- potřebuje ji, aby byl mocen stát se osobností. A pokud se zdá, že baží po lásce a slávě, po „víně, ženách a zpěvu“ – je to proto, že se cítí vnitřně slabý nebo nejistý a potřebuje neustálé utvrzování a vnější podporu. Je průkopníkem se strachem z rutiny a přitažlivé síly tradice. Potřebuje vpřed či jen iluzi růstu.“ D. Rudhyar

BÝK

Slunce vstupuje do znamení Býka 19. nebo 20 dubna a pobývá v něm do 20. nebo 21. května.
„Býk se snaží sama sebe hmatatelně ustanovit. Žádá výsledky; a učí se, že výsledků se dosahuje opakováním, stanovenými postupy, tvrdošíjnou neústupností a cílevědomým úsilím. Býk předvádí, co to znamená být si jist. „Produkce“ je u Býka klíčovým slovem. Aby cokoli mohlo být vůbec považováno za významné, má být vše, čeho se Býk dotkne, produktivní. Býk v podstatě přemýšlí o tom, jak osobu, situaci nebo vztah použít pro sebe. Přesto se nemusí jednat o sobectví, ale spíš o přirozený důsledek životně důležitého poznatku, že určitý fakt prožitku nemůže mít smysl, aniž by splňoval nějaký účel. Tam, kde něco plní funkční účel, tam to patří a mělo by to tam i zůstat. Býk poskytuje pocit samostatnosti, z nějž se může vyvinout soběstačnost.“ D. Rudhyar

BLÍŽENCI

Slunce vstupuje do znamení Blíženců 20. nebo 21. května a pobývá v něm do 21. nebo 22. června.
„Blíženci musejí klasifikovat, nacpávat do daných kategorií to vše, co vnímají, musejí vytvářet slova, aby jim pomohla zapamatovat si vůni unikavých zážitků, musejí prchavosti lidských kontaktů vnutit logické škatulky. Je tu básník, umělec slovy vyjadřující sebe sama z čisté radosti z budování vlastní osobnosti rozšiřováním a učením se určitým zkušenostem ve vztazích – básník, ještě ne filosof. Do svých formulací se může úplně zamotat – jsou to však pouze osobní pouta. Netrvá na tom, aby i ostatní byli zamotaní do stejných pout; tím pádem umí být tolerantní a má rád fér hru, i když se zároveň moc neumí podívat na věc z hlediska někoho jiného. V záležitostech milostných bude Blíženec dbát na to, aby měl svůj vztah k opačnému pohlaví dobře definován, a to proto, aby se vyvaroval šoku z přívalu živelné lásky.“ D. Rudhyar

RAK

Slunce vstupuje do znamení Raka 21. nebo 22. června a pobývá v něm do 22. nebo 23 července.
„Rak je říší „citů“. „Cit“ je vnitřním a organickým pocitem, a jeho prostřednictvím osobnost jako celek posuzuje, co je konstruktivní a co destruktivní, dobré a špatné pro celou lidskou bytost. Jedinec se v Raku ocitá tváří v tvář zvratu své životní síly a je zaplaven univerzálním životem nebo vystaven nutnosti účasti v lidské společnosti poté, co „dospěl“, je taková konfrontace silně zneklidňující. Je vyšším osudem člověka-Raka vybudovat určitý, daný a neměnný domov, nebo spíše sloužit jako ohnisko pro nové projevení Boží? Člověk-Rak má to vše v sobě. Je nejbezmocnější, nebo naopak nejodhodlanější, podivným, tichým způsobem.“ D. Rudhyar

LEV

Slunce vstupuje do znamení Lva 22. nebo 23. července a pobývá v něm do 22. nebo 23 srpna.
„Ve Lvu je jedinec, poté, co se začal cítit odpovědný vůči své lásce a vůči dítěti, nucen účastnit se nějaké společenské aktivity; už ne jako adolescent ve škole, ale jako nezávislá osobnost, která musí určovat průběh svého jednání a být odpovědná za své neúspěchy. Výsledek takové situace je ve Lvu ten, že osobnost všechno přehání. Chce na společnost udělat dojem, má pocit, že on je „to pravé“; a že se hned všichni před jeho neobyčejnými schopnostmi skloní a obdaří ho bohatstvím a mocí – bohatstvím a mocí, které on potřebuje pro svou ženu a děti, nejen k péči o ně, ale navíc k tomu, aby jim mohl poroučet. Překvapí tím, že není přesvědčivějšího kajícníka. Vezme na sebe veškerou vinu, ale brzy zapomene a načne další cyklus společenského seberozpínání. Tvorba je pro něj metodou, jak rozšířit vlastní vědomí; metoda učení sebe sama.“ D. Rudhyar

PANNA

Slunce vstupuje do znamení Panny 22. nebo 23. srpna a pobývá v něm do 22. nebo 23. září.
„Panna se stává učedníkem, který se musí stát objektivním vůči vlastním způsobům chování a reakcí. Musí je analyzovat a nezavírat oči před nedostatky. V hodnocení jakéhokoli výkonu, vlastního i cizího, musí být absolutně poctivý a nic si neidealizovat. Musí se naučit kritizovat bez emocí a předsudků. Musí přesně a ostře rozlišovat. Musí být „čistý“. Panna má potenci a um. Skutečný um však není založen na zvycích a naučených pravidlech, ale na schopnosti ihned se přizpůsobit veškerým situacím a požadavkům veškerých mechanismů. „Podívej se na mě“ – říká Sfinga – a“a buď jako já. Mé lví vášně jsou silné. Jsem obrovská šelma s planoucí silou ve slabinách. Ale má hlava je hlavou Panny. Jsou klidná, čekám na to, co musí přijít. Hledím na hvězdy. Čekám, až nastane můj čas. Není ve mně pýcha ani chvat. Síla a čistota je ve mně polarizována, k naplnění účelu a osudu.““ D. Rudhyar

VÁHY

Slunce vstupuje do znamení Vah 22. nebo 23. září a pobývá v něm do 23. nebo 24. října.
„Lidé-Váhy mají sklon důležitost společenských faktorů přehánět. Přehání víc, než je nutné, když dokazují svůj společenský smysl. Spíš obětují sami sebe – nebo přinejmenším budou jednat tak, jako by to udělali – než by snesli pocit, že zanedbali své společenské nebo skupinové závazky. „Splývání se situacemi“ je opravdu základem chování Váhy. Pod tímto povrchem však je velká individuální hrdost a citovost, a bývá tam i drásavý pocit neschopnosti příslušně vykonávat úkol, kterýsi pro sebe vytýčila – ať už v rodině nebo ve společenském životě.Neustále hledá ideální společenství, ideální formu spolupráce. Harmonie ve skupině, štěstí a idealismus v mezilidských vztazích – to jsou pro Váhu záležitosti života a smrti. Člověk-Váha v zásadě hodnotí věci, lidi či události tím, že je vztahuje k daným společenským standardům, buďto tradičním nebo ideálním.“ D. Rudhyar

ŠTÍR

Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. nebo 24. října a pobývá v něm do 22. nebo 23. listopadu.
„Štír se neustále identifikuje se společností, její vášně jsou jeho vášněmi. Existence a sláva společnosti je i jeho extází a slávou. Je to člověk, v němž proudí energie společenského procesu s nepřekonatelnou intenzitou. Obrátí-li se tato energie v destrukci, stane se sám znamenitým ničitelem; bezohledným náčelníkem nebo zločincem. Štír není žádné „prokleté znamení“, a hřích či trápení přicházejí jen tehdy, obrátí-li a zvrhne-li se velká tvůrčí síla ve strach a komplexy, pocházející z nesmyslného tradicionalismu převlečeného za ctnost, nebo jako výsledek krutých společenských podmínek. Sní tam, kde už nemůže jednat. Vytváří obrazy a pokušení; jitří touhu. Má za následek sexuální neurózy tam, kde je potlačena touha po splynutí s širším proudem energie prostřednictvím jiné lidské bytosti nebo skupiny. Ve Štíru musí dojít k identifikaci se skupinou či osobou.“ D. Rudhyar

STŘELEC

Slunce vstupuje do znamení Střelce 22. nebo 23. listopadu a pobývá v něm do 21. nebo 22. prosince.
„Člověk-Střelec se především zabývá „fungující efektivností“ a řízením. Je typickým manažerem energie; tím, kdo řídí a organizuje uvolnění energie v zájmu maximální efektivnosti a minimálních ztrát; rovněž v zájmu maximální rychlosti a výsledků. Mentalita Střelce je tvrdohlavá a nekompromisní. Vše vidí v intencích „plánu činnosti“ nebo zákona. Chce rozšířit to, čím je. Nachází nové významy, nové dimenze myšlení. Vyjasňuje temné body. Střílí sice šípy k nebesům, nohama však stojí pevně na zemi, kterou miluje, neboť je mu zdrojem energie. Jeho síla pramení z reality poznaného a prožitého. Na negativní straně obrazu nacházíme Střelce jako fanatika a jako puritána.“ D. Rudhyar

KOZOROH

Slunce vstupuje do znamení Kozoroha 21. nebo 22. prosince a pobývá v něm do 20. nebo 21. ledna.
„Kozoroh je symbolicky, malým kmenem, malým státem. Je oddělen od všech ostatních osobností. Jedinci, který nabyl postavení a určité společenské funkce, i zde připadá, že se v tom všem navždy zabydlel. Avšak tyto kozorozi výdobytky už v sobě nesou zárodek vlastní destrukce. V pozadí každého dokonalého Státu stojí hrozící a nevyhnutelná revoluce. Všechno se mění a Kozoroh o tom ví. Rodí se v něm nové světlo. (zimní slunovrat) Kozorozi v sobě nosí živé semínko; neznají však ještě jeho význam. A v zoufalství osamělosti a frustrace hledají zapomnění ve společenských aktivitách, společenských hříších a obluzovadlech. Dychtí po moci, ale moc je nestačí uspokojit – a oni to vědí. A tak vyhledávají požitky a výstřelky, aby zmírnili svou prázdnotu. Říká se jim sobci, protože nosí masku. A neopovažují se ji odložit, že strachu,aby neviděli, jak se jim společenské postavení a ambice rozpadají vniveč, když uctívají to nové děťátko své duše – Nový život.“ D. Rudhyar

VODNÁŘ

Slunce vstupuje do znamení Vodnáře 20. nebo 21. ledna a pobývá v něm do 18. nebo 19. února.
„Vodnář je rebelem nebo skutečným reformátorem, podivínem, úporně se snažícím roztrušovat svůj osobní plán společenského pokroku, nebo vyznavačem nového náboženství, které třeba dodá nových sil širokým skupinám lidí. Vodnář dělá velká osobní gesta, a zakrývá jimi pocit osobní nejistoty, který si obvykle nepřipouští, a svůj strach z každé silné osobnosti. Strach se pochopitelně za příhodných okolností může změnit v uctívání: ovšem v pozadí toho uctívání bývá cítit nemálo zatrpklosti, nemálo naděje, že se nějak povede objekt onoho uctívání zastínit. Ve všech těch pokusech o vysvobození ze sociální mašinérie a z nadvlády peněz a mocenských skupin projevuje Vodnář velice často podivnou závislost právě na oněch společenských silách, které tolik odsuzuje. Je jednoznačně závislý na společenským a legálním postavení, aby si dodal pocitu, že ho společnost potřebuje. Musí cítit, že je pro ty, co vede, „osudovým mužem“. Dokáže odmítnout moc, je-li třeba to udělat.“ D. Rudhyar

RYBY

Slunce vstupuje do znamení Ryb 18. nebo 19. února a pobývá v něm do 20. nebo 21. března.
„Ryby se musí držet hesla „žádná stabilita“, nebo „žádná dávná velikost“. „Žádná jistota je jejich jedinou možnou jistotou. Musí se naučit stát na svých vlastních nohou a spoléhat se pouze na svůj vnitřní Hlas. Musí se učit odnaučovat, a vzdávat se i svých pevných ideálů a toho, co vlastní. Musejí být ochotny „uzavřít účty“ a čelit neznámu s prostou vírou. Ryby by měly nalézt sílu čelit komplexům. Ve svém nejvyšším a nejduchovnějším aspektu se Ryby projevují jako čistý soucit. Břemenem Ryb je to, že nemohou ucuknout před ničím, ať je to sebenižší a sebehroznější, neboť jim v tom brání jejich vlastní čistota a výjimečnost. „Cedry libanonské“ se musejí ochotně nechat porazit, aby se postavily domy pro ty, co nemají střechu nad hlavou, aby vypluly lodi do zemí zaslíbených…“ D. Rudhyar

ASPEKTY

Aspekty mezi planetami nám říkají, jak jsou funkce planet spolu navzájem propojeny, a to jak na biologické, tak na psychologické úrovni.

KONJUNKCE

Konjunkce – úhlová vzdálenost 0° nebo 360°- okamžik, kdy se dvě či více planet, popřípadě prvků nalézají v jednom místě ekliptiky- zvěrokruhu. Známe ji například jako novoluní. Značí nový cyklu, sjednocení funkcí, novou myšlenku či nové poslání

OPOZICE

Opozice (180°) – okamžik, kdy jsou dvě planety v maximální vzdálenosti. Známe ji jako úplněk. Značí vyvrcholení cyklu, konfrontaci, schopnost analýzy na základě trvalého napětí.

TRINUS

Trinus (120°) je charakterizován trojkou. Je to princip rovnováhy a syntézy. Značí harmonické splynutí energií, překonání rozporů díky chápání, rozšiřování jedincova vědomí i jeho obzorů. Divergentní fáze (120°) odpovídá expanzi konkrétního myšlení a praktických znalostí, konvergentní fáze (240°) růstu a zjemňování abstraktního myšlení a univerzálního chápání.

KVADRATURA

Kvadratura (90°) je charakterizována čtyřkou, symbolem hmotného světa. Známe ji jako čtyři živly, světové strany, roční doby. Značí očistnou krizi, tvůrčí napětí, hledání konkrétní formy, zhmotnění a konstrukci. Divergentní fáze (90°) odpovídá krizi v činnosti, konvergentní fáze (270°) krizi vědomí.

PLANETY

Planety představují základní funkce, jejichž působení je zjevné ve všech organizovaných systémech aktivity. Planety symbolizují psychické funkce a jejich biologické podtóny.

SLUNCE

Slunce vždy bude pramenem aktivní síly, z níž proudí energie potřebné k činnosti všech nebo většiny částí organismu. Symbolizuje zdroj života, zdraví, vůli. Jeho umístění v horoskopu ukazuje, jak a kde bychom chtěli spontánně zazářit.

MĚSÍC

Měsíc bude vždy symbolizovat schopnost organismu přizpůsobit se svému okolí a rozdělovat „solární“ energie všude tam, kde je jich zapotřebí, kdykoli a v jakékoli formě. Symbolizuje nálady a emoce. Jeho umístění v horoskopu ukazuje, kde se odrážejí naše nálady.

MERKUR

Merkur vždy značí všechny prostředky a metody vnější i vnitřní komunikace, vše, co tvoří spoje a asociace. Je spojován s rozumovými schopnostmi, slovem, cestováním a zručností. Jeho umístění v horoskopu ukazuje, jak nejlépe komunikujeme.

VENUŠE

Venuše stanovuje hodnoty toho, zač se bojuje, nebo co má vzbudit strach a čemu se vyhnout – tedy to, co přitahuje nebo odpuzuje. Symbolizuje city a hodnoty, záliby, smyslnost. Její pozice v horoskopu ukazuje, kde leží naše hodnoty a kde se zrcadlí naše touha po meziosobních vztazích.

MARS

Mars představuje schopnost mobilizovat energie organizace za účelem dosažení žádaných výsledků. Je spojován se silou, soutěživostí, činem. Jeho postavení v horoskopu ukazuje, jak a kde užíváme svoji energii, jak uplatňujeme své hodnoty.

JUPITER

Jupiter vždy přestavuje funkční schopnost expandovat. Je spojován s optimismem, růstem, prostorem a svobodou. Jeho pozice ukazuje, kde se můžeme zdokonalit, kde chceme naplnit svou touhu po naplnění života.

SATURN

Saturn představuje schopnost jasně vymezit a udržet původní strukturu organismu. Je symbolem zákonodárce, zodpovědnosti. Jeho pozice v horoskopu ukazuje naše vlastní hranice, omezení, díky kterým získáváme jistotu a soustředění k činnosti.

URAN

Uran se vztahuje ke zjevní nového cíle nebo archetypu. Spojujeme jej se vším neočekávaným, svobodným a novým. Jeho pozice v horoskopu mluví o našem netipyckém chování, o místě našich nápadů.

NEPTUN

Neptun se vztahuje k rozpouštění starých zvyků a to jak osobních, tak společenských. Je spojován s představivostí, intuicí, tlakem k úniku, klamy a iluze. Jeho poloha v horoskopu ukazuje na idealistické nebo sebeklamné trendy.

PLUTO

Pluto se vztahuje k chaotickému stavu, který už obsahuje latentní příslib budoucí reorientace. Je spojován se vším, co je skryté, kdy se ztrácíme v chaosu a pocitech bezmocnosti. Jeho pozice ukazuje na komplikace, které musíte sami bez cizí pomoci vyřešit.

DOPORUČENÁ LITERATURA

D. Rudhyar – Astrologická znamení – Pulz života, Půdorys 2002
D. Rudhyar – Astrologie transformace, Půdorys 1997
D. Rudhyar – Astrologická mandala, Půdorys 2003
P. Turnovský – Rozloučení s tradiční astrologií, Půdorys 2003
C. Aubierová – Encyklopedie astrologie, Victoria Publishing 1995