Astrologická škola

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ (založena 1992)

Ξ

ZÁKLADNÍ TŘÍLETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

28. BĚH ZÁŘÍ 2019 – ČERVEN 2021

PREZENČNÍ a KORESPONDENČNÍ FORMA STUDIA

Dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během studia rozloženého do tří let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a formování okolím, tak i my používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault, F. a M. Gauquelin, Liz Greene, Howard Sasportas, Markus Jehle a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se s vámi podělíme. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie, psychologie, antropologie, semiologie a dalších společenských věd. Teoretickou část má na starosti astrolog a výtvarník Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 psychoterapeutka a astroložka Martina Lukášková (absolventka Institutu pro skupinovou terapii INSTEP.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňovám i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Praktické hodiny jsou věnovány procvičování teoretické látky, což v praxi znamená, že se postupně snažím vést žáky k vlastní interpretaci. Vedeme diskusi, ukazuji, jak interpretovat, hledám u jednotlivých žáků jejich vlastní styl, který se snažím podpořit. Hodiny kombinuji s artefiletikou*, která pomáhá v rozvoji představivosti a naladění na práci se symbolickou rovinou astrologie.

Látku znovu probíráme, nabízím vlastní pohled a zkušenosti z praxe astrologa a pak na horoskopu jednotlivých účastníků přistupujeme k interpretace. Žáci jsou tak vybízeni, aby se osmělili a také sbírali i pohledy jiných lidí, což je přínosné pro vytříbení jejich vlastního stylu. Vycházím z toho, že skupinová práce je mnohdy podnětnější než samostudium. Nikoho do ničeho nenutím. Můj přístup se opírá o psychoterapeutický základ, ve kterém spíše nabízím možnosti a pohledy, než že bych něco direktně vedla. Zohledňuji etické zásady humanistického astrologa a vedu žáky k vlastní reflexi svých interpretací – žák, který nabídne horoskop poskytuje kolegům zpětnou vazbu o tom, jak vnímal jejich interpretaci, sebe z toho nevyjímám. Jednoduše řečeno, snažím se teoretickou část uvést do praxe s individuálním přístupem, aby tu byla určitá naděje, že je téma pochopeno a později i řádně zažito.

*Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

Paní Martina Lukášková je psychoterapeutka, absolventka pětiletého akreditovaného výcviku ve skupinové terapii INSTEP (Institut pro skupinovou terapii) absolventka akreditovaného kurzu Práce s krizí a tělem (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboč Kobrle) a arteterapeutka (akreditovaný výcvik arteterapie u KT Beate Albrich) – autorka První astrologické výstavy . Zde najdete profil výstavy na Facebook a její web TRANSFORMOTOR Je spoluautorkou a správkyní Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů.

Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo jeden a půl tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

*

FORMY STUDIA

PREZENČNÍ STUDIUM: jednou do měsíce se o víkendu v Praze konají dvě přednášky, při nichž probereme dvě lekce:

dopolední teoretickou výkladovou Pavla Turnovského

odpolední praktickou, sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením psychoterapeutky a astroložky Martiny Lukáškové

Kurz probíhá v sobotu 9:30 – 13:00 a 15:00 – 18:30

nadcházející termíny 1. ročníku: začínáme 22. září v 9:30 Radlická 99

pro později přihlášené chystáme náhradní termíny úvodních přednášek

přestože jsme si vědomi, toho, že „živé“ kurzy jsou nenahraditelné, nabízíme

KORESPONDENČNÍ STUDIUM: lekce přednesené v Praze jsou nahrávány a účastníkům jsou zasílány poštou jako mp3 nebo jako audioCD s ilustračním a textovým doprovodem. Nahrávky jsou aktuální a zpracovány profesionální technologií.

*

Učební látka dvouletého Základního kurzu je rozčleněna do tří ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny tak vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Konzultace k probírané látce korespondenčních účastníků probíhají během sobotních lekcí kurzu, jichž by se měli studenti korespondenční větve alespoň jednou za rok účastnit. Mezi jednotlivými typy studia lze operativně přecházet. Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní interpretační práce s klientem. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky.

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat. Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte i astrologické „řemeslo“, tedy širokou paletu všemožných potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických programů jsou pro kurz optimální SW Johannes nebo Starfisher, vyvijené absolventy a spolupracovníky školy.

Některé materiály si mohou studenti průběžně stahovat ze serveru, zejména nahrávky proběhlých lekcí ve formátech mp3, wma, ilustrační a textový materiál ve formátu PDF. Proto dopručujeme programy VLC Media Player, Adobe Acrobat Reader nebo lépe Foxit Reader, Irfan View, PDF Creator.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech, které se věnují astrologické interpretaci a praxi, synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.

OSNOVY KURZU

1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU – VÝUKA A NÁCVIK INTERPRETACE

1. cyklus  Symbolika základních astrologických prvků — čtyři úrovně horoskopu a postoje s nimi spjaté, cyklus horizontálních domů horoskopu / cyklus zodiakálních znamení / Slunce, Luna a planety sluneční soustavy, lunární a planetární uzly, zatmění Slunce a Měsíce / rytmus cyklu: aspekty – nevyhnutelné fáze cyklu v procesu rozvoje / základní astrologické dovednosti – základní postupy a výpočty nutné pro sestavení jakéhokoli horoskopu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

2. cyklus Symbolika spojených astrologických prvků a tvaru horoskopu: — osm lunárních fází – osm typů člověka / vztah mezi Sluncem, Lunou a horizontem – bod štěstí a bod duchovní / vztah Merkura a Slunce: Prométeus – Epiméteus / vztah Venuše a Slunce: Jitřenka – Večernice / tvary horoskopu (gestalt) – základní krok astrologické interpretace celistvý – tvarový pohled na horoskop / prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

3. cyklus Symbolika struktury horoskopu: — planetární konfigurace – struktura horoskopu a jeho ohniska / paranatellonta – parany / celistní – tvarový a strukturální pohled na horoskop / ukázka práce se sabiánskými symboly / relokace (přestěhování) horoskopu / hledání finálního dispozitora / základní postupy a výpočty nutné pro sestavení horoskopu / prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

2. a 3. ročník: DYNAMIKA ROZVOJE OSOBNOSTI ZA POMOCI ASTROLOGIE

4. cyklus  Tranzity a revoluce: — objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem a jeho okolím: integrované tranzity / cyklické horoskopy jako nástroj celostního pohledu na tranzity/ solární revoluce a jejich fáze / lunární revoluce a jejich fáze/ astrologické dovednosti –

příslušné astrologické postupy, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

5. cyklus  Tranzity a revoluce : — objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem a jeho okolím: integrované tranzity / cyklické horoskopy jako nástroj celostního pohledu na tranzity/ transolární revoluce a jejich fáze / translunární revoluce a jejich fáze / soli-lunární revoluce / quotidiany – různé druhy jednodenních horoskopů — subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost: různé druhy direkcí obecně / astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

6. cyklus  Direkce: — subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost: sekundární direkce / progresivní horoskopy / lunační cykly v sekundárních direkcích / základy rektifikace – zpřesnění přibližně zadaného času narození / základy spolupráce s klientem / astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a výpočty, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

*

CENÍK KURZU

PREZENČNÍ KURZ (místo konání Praha) standardní sazba Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích zimní semestr (září-prosinec) Kč 6 000 jarní semestr (leden-červen) Kč 6 000 sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené*

Kč 9 000,- za jeden ročník o 20 lekcích zimní semestr (září-prosinec) Kč 4 500 jarní semestr (leden-červen) Kč 4 500 *pro udělení slevy potřebujeme nějaký doklad .

KORESPONDENČNÍ KURZ (včetně CD, poštovného a balného) standardní sazba Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích zimní semestr (září-prosinec) Kč 6 000 jarní semestr (leden-červen) Kč 6 000 sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené* Kč 9 000,- za jeden ročník o 20 lekcích zimní semestr (září-prosinec) Kč 4 500 jarní semestr (leden-červen) Kč 4 500 *pro udělení slevy potřebujeme nějaký doklad .

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI V EVROPĚ (mimo Slovensko) standardní sazba Kč 14 000 za jeden ročník o 20 lekcích zimní semestr (září-prosinec) Kč 7 000 jarní semestr (leden-červen) Kč 7 000 do ZÁMOŘÍ připočítáváme rozdíl poštovného .

ELEKTRONICKÝ ODBĚR kurzu jako DATOVÝCH SOUBORŮ PO INTERNETU pro účastníky v Evropě a v zámoří standardní sazba Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích zimní semestr (září-prosinec) Kč 6 000 jarní semestr (leden-červen) Kč 6 000 – Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného semestru, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři. Předpokládáme, že ceny 2. a 3. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen možnost upravovat ceny podle inflace a případně zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí, což neplatí v případě elektronického odběru datových souborů.

* Storno poplatky. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu: do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč 13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu. Vrácení peněžní částky snížené o storno poplatek je do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky čí telefonicky), rozhodující je datum razítka pošty.

Po vyplnění dotazníku – přihlášky obdržíte zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena na přibližně 20 osob. 

Spojení: Pavel Turnovský, mobil O2: 724 123 419, e-mail: Pavel.Turnovsky@gmail.com

Martina Lukášková, mobil O2: 728 113 502, e-mail: astrologMarLuk@seznam.cz

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!