Astrologická škola pro statečné – 32. běh září 2023 – červen 2025

začínáme v neděli 24. září

PREZENČNÍ STUDIUM MODERNÍ ASTROLOGIE

Dovolte, abychom vás seznámili s nejstarší českou astrologickou školou, která funguje nepřetržitě od roku 1992, tedy už dvě desetiletí. V roce 1990 vytvořil surrealisticky orientovaný výtvarník aastrolog Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii hudebního skladatele a astrologa Dane Rudhyara(1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat osobnímu rozvoji, hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během astrologického kurzu rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita – nativní horoskop zaznamenává počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození který, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí svůj potenciál podle zděděné konstituce a formování okolím, proto používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, Charles Carter, Robert Hand, Nicholas Campion, André Barbault, F. a M. Gauquelin, Catherine Aubier, Tatijana Husek-Goese, Liz Greene, Howard Sasportas, Charles Harvey, Markus Jehle, Richard Tarnas a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se s vámi podělíme. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie mj. holismus, strukturalismus, postrukturalismus, a další postmoderní filosofie, psychoanalýza, hlubinná, humanistická, rogersovská, gestalt a narativní psychologie, astropsychologie a psychoastrologie apod. Teoretickou část má na starosti astrolog a výtvarník Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 psychoterapeutkaa astroložka Martina Lukášková, absolventka Institutu pro skupinovou terapii (INSTEP), školená arteterapeutka, autorka První astrologické výstavy, spoluautorka Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, která vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňovám i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Astroložka Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe astrologa Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Astrologická škola pro statečné jako první už před deseti lety zavedla do astrologie supervizi a intervizi, byli jsme v supervizních technikách pomáhající profese vyškoleni PhDr. Karlem Kopřivou CSc. Podobně naše astrologická škola zavedla do výuky astrologie sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů a skupinovou interpretaci v chráněném prostředí kurzu.

Od roku 1992, kdy byl tento astrologický kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho a půl tisíce. Studenti a absolventi našeho astrologického kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ – FORMA STUDIA

Prezenční studium víkendové: jednou do měsíce se v sobotu v Praze konají dvě přednášky, při níž probereme dvě lekce, dopolední teoretickou Pavla Turnovského, odpolední praktickou sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením Martiny Lukáškové. Kurz probíhá v neděli od 9:30 do 13:00, po přestávce na oběd od 14:30 do 18:00.

Lekce jsou nahrávány a účastníkům jsou k dispozici na našem serveru ve formátu mp3, s ilustračním doprovodem a písemnými materiály. Nahrávky jsou aktuální a zpracovány profesionální technologií. Kdo se nemůže zúčastnit osobně, může být přítomen díky ZOOM, odkaz dostane včas.

Učební látka Základního kurzu je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy 3 hodiny čistého času, cena jedné učební hodiny vychází na cca 175 Kč, cena jedné lekce 700 Kč. Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů.  Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní konzultace s klientem. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a data-projektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit vlastní notebooky.

Termín 1. setkání v neděli 24. září, nebo 1. října 2023

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastnínativity (radixem, horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit horoskop někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat. Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte jak astrologické  dovednosti interpretace avedení astrologického rozhovoru s klientem, tak astrologické řemeslo čili širokou paletu potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických počítačových programů je pro kurz optimální SW Starfisher, vyvíjený absolventy a spolupracovníky školy a je zdarma.

Některé materiály si mohou studenti průběžně stahovat ze serveru, zejména nahrávky proběhlých lekcí ve formátu mp3 pro audio, nebo m4p video, ilustrační a textový materiál ve formátu PDF. Proto doporučujeme programy VLC Media Player, Foxit Reader, Sumatra, Irfan View, PDF Creator.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech astrologie, které se věnují astrologické interpretaci a praxi (tzv. třetí ročník), synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození a nativního horoskopu, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE – OSNOVY

1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU – VÝUKA A NÁCVIK INTERPRETACE NATIVNÍHO HOROSKOPU

1. semestr ( září  2023 – leden 2024) Symbolika základních astrologických prvků

čtyři úrovně horoskopu, potřeby a postoje s nimi spjaté

cyklus znamení zvěrokruhu

cyklus domů horoskopu

Slunce, Luna a planety v astrologii,

lunární a planetární uzly

zatmění Slunce a Měsíce

rytmus cyklu: astrologické aspekty –  fáze procesu rozvoje

základní astrologické dovednosti a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

2. semestr (únor – červen 2024) Symbolika spojených astrologických prvků a tvarů horoskopu:

osm lunárních fází – osm typů člověka

vztah mezi Sluncem, Lunou a horizontem

bod štěstí a bod duchovní

vztah Merkura a Slunce: Prométeus – Epiméteus

vztah Venuše a Slunce: Jitřenka – Večernice

tvary horoskopu (gestalt) – základní krok astrologické interpretace v celistvém – tvarovém pohled na horoskop

prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

planetární konfigurace – struktura horoskopu a jeho ohniska

paranatellonta – parany

holistický – tvarový a strukturální pohled na horoskop

ukázka práce se sabiánskými symboly

relokace (přestěhování) horoskopu

hledání finálního dispozitora

prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci s posluchači kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

2. ročník: ASTROLOGIE A HOROSKOP VE SLUŽBÁCH ROZVOJE OSOBNOSTI

3. semestr ( září 24 – leden 2025) Tranzity a revoluce:

objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem a jeho okolím: integrované tranzity

cyklické horoskopy jako nástroj celostního pohledu na tranzity

soláry – solární revoluce a jejich fáze

lunáry – lunární revoluce a jejich fáze

astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených astrologických metod a technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

4. semestr (únor – červen 2025) Direkce:subjektivní rytmus v astrologii

rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost: sekundární direkce

progresivní horoskopy

lunační cykly v sekundárních direkcích

základy astrologovy spolupráce s klientem

astrologické dovednosti – příslušné astrologické metody a postupy, další ukázky práce s pomocí výše uvedených astrologických metod a technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu

sloučení subjektivního a objektivní rytmu, kosmologického a psychologického, lineárního a cyklického času v astrologii

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK 2023/24

PREZENČNÍ KURZ ASTROLOGIE(místo konání Praha 5, Radlická 99)

ceny pro ČESKO a SLOVENSKO

standardní sazba: Kč 7 000/1 semestr tj. Kč 14 000 za celý 1. ročník
sleva*: Kč 5 600/1 semestr tj. Kč 11 200 za celý 1. ročník

*sleva (důchodci, studenti, mateřské dovolené) v prezenčním kurzu je pro tyto slevy rezervována cca 1/4 míst, pro udělení slevy potřebuji doklad.

Vyhrazujeme si možnost upravovat ceny podle inflace.

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného cyklu, v případě nutnosti se můžeme domluvit na splátkovém kalendáři. Ceny 2. ročníku budou vycházet z aktuálních cen 1. ročníku, budou víceméně stejné, vyhrazujeme si jen případnou inflační úpravu.

STORNO POPLATKY: V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:

do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč

13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu, v případě opravdu vážných důvodů je s námi možná domluva)

Peněžní částku sníženou o storno poplatek vracím do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Stornovat účast na kurzu je možné jen písemnou formou, nikoli elektronicky čí telefonicky, jde o pojistku, aby Vás někdo jiný zlomyslně neodhlásil. Rozhodující je datum razítka pošty.

O PŘIHLÁŠKU DO KURZU MAILUJTE:

Pavel.Turnovsky@gmail.com

astrolog.pavel.turnovsky@seznam.cz

Po té co projevíte zájem o kurz, obdržíte variabilní symbol a další zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního astrologického kurzu je omezena na přibližně dvě desítky účastníků.