Pohled na nov-částečné zatmění Slunce 23. října 2014

Novoluní 23. října v 21:56:39 UT tj. 23:56:39 SELČ je také částečným zatměním Slunce, které začíná v 19:37:33 UT, k maximu dochází v 21:43:31 UT a končí v 23:51:40 UT. Toto zatmění nebude u nás viditelné, odehraje se na obloze nad Severní Amerikou včetně Mexika a nad Kamčatkou a okolím.

V horoskopu České republiky k 1. Lednu 1993 se zatmělé novoluní umisťuje do 1. domu, kde v radixu leží vycházející Jupiter, který je právě pod tlakem Uranovy tranzitní opozice, odpovídající krizi našich představ co je blahobyt a prosperita a jakými způsoby jich lze legitimně dosáhnout. Přiznejme si, že už v národní opeře Prodaná nevěsta zjišťujeme radikální rozdíl v pojetí toho, co je dovoleno a co ne. Když se národní hrdina Jeník dopustí podvodu, tím že podepíše smlouvu příjmením matky za svobodna jako Jan Horák a jeho macecha Háta, jinak osoba odpudivá, na podvod upozorní, dostane se jí od nevlastního syna lživého vysvětlením, že to není podvod, ale pouhá lest. A tak to máme obecně. Co u nás tolerováno ba dokonce obdivováno, to v cizině je považováno za podvodné jednání a podle toho vypadá i naše pověst, soft power České republiky ukrývající se v ascendentu.

Jinak dál Pluton tranzituje přes Slunce republiky a politická krize pokračuje. Navíc Neptun doběžným trioktilem ochromuje výkonnou moc Marse v 10. domě. Střídání stráží tedy kozlů v zahradnictví na místních zastupitelstvech pokračuje. Bývalí místní mocnáři a hodnostáři snaží se spojit napříč politickým spektrem, aby se zachránili před novými dravými rybami v rybnících, který nestydatě považovali za svůj revír a pytlačení prohlašovali za správu.

Bídnou situaci na poli hodnot a ctností dokresluje Plutonův oktil vůči Venuši a sada aspektů 8. harmonické Saturnových nejen vůči Luně, ale i vůči ascendentu a mediu coeli.

Zatmění Slunce jsou tříděna a navlékána na niť saros cyklů. Zatmění Slunce probíhající 23. října 2014 patří do 153 saros cyklu. Předcházející zatmění Slunce, které sem také patří, vrací nás k částečnému zatmění Slunce 12. října 1996, na které se dobře pamatuji, pozoroval jsem ho nad Nuselským mostem na okraji Vinohrad, bylo u nás viditelné z více než 60. procent. Metonův 19letý cyklus propojuje saros 153 s cyklem 143 díky úplnému zatmění Slunce 24. října 1995, které bylo viditelné nad Asií a Austrálií.

Jak už jsme u příležitosti předchozího zatmění měsíce uváděli, docházel tehdy nejen k revoluci v našem devizovém hospodářství, koruna začala být směnitelná, ale i uvolnění cesty k čachrům s restitucemi. Jupiter tehdy tranzitoval přes Slunce republiky a všude vládlo nadějné očekávání  věcí příštích, jenže Plutonův novil z října 1996 vůči Slunci nás měl varovat.

 23. října Pavel Turnovský

 

 

Novoluní Slunce, v horní konjunkci s Venuší můžeme sledovat z pohledu sabiánských symbolů. Jednotlivé obrazy nechme rozeznít ve své mysli a dovolme jim ukázat jejich energii proudící na jejich pozadí. Nejprve si všimněme jednotlivých kroků, které musíme vyslovit zároveň s obrazem 1° Štíra, na němž se nov odehrává.

 

(Štír 1°): NACPANÝ AUTOBUS NA OKRUŽNÍ JÍZDĚ PO MĚSTSKÝCH PAMÁTKÁCH

Tento symbol nám předestírá skupinový zážitek z velikého kolektivního výdobytku, totiž města. Lidé přicházející z nejrůznějších míst a prostředí „se sdílejí“ a nově si uvědomují větší celek lidské existence, organizovaný celek s jeho vlastními rytmy rozmanitých aktivit. Výsledkem jsou nové pocity a expanze vědomí. Jde o ROZŠIŘOVÁNÍ OBLASTÍ ZKUŠENOSTI.

 

(Štír 2°): KŘEHKÁ LAHVIČKA PARFÉMU LEŽÍ ROZBITÁ A ŠÍŘÍ JEMNOU VŮNI

Dávné vztahy jsme odložili, ale vzpomínka na jejich klíčové chvíle trvá, silná a nostalgická. Obraz kontrastuje s prvním v tom, že vypovídá o potížích s překonáváním minulosti při vstupování do nové oblasti citů. Na vzrušení z nového odpovídá vzpomínka na krásu minulosti, jíž se člověk VZDAL.

 

(Štír 3°): NA MALÉ VESNICI SE STAVBY NOVÉHO DOMU ÚČASTNÍ VŠICHNI SOUSEDÉ
– JE TO SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

V sousedském životě venkova, zejména v dobách, bývala výstavba nového domu (či alespoň jeho hrubé stavby) přátelským kolektivním podnikem. Touto kolektivní prací se při společném podniku rozvíjel smysl pro sounáležitost a spoluúčast. Domov zůstává „naším“ domovem, jeho stavby se však účastní celé společenství a dílo se vyznačuje vstřícností. Minulost a vzpomínky na ni jsou repolarizovány expandujícím společenským vědomím. Z takové aktivity povstane nový smysl pro realitu. Klíčovým slovem je SPOLUPRÁCE.

 

(Štír 4°): MLADÍK NESE PŘI RITUÁLU UCTÍVÁNÍ ZAPÁLENOU SVÍCI

Všemožné rituály a společenské obřady (od baseballu po slavnostní jízdu ulicemi města na počest navrátivších se hrdinů či bohoslužbu ve staré katedrále) začleňují tyto symboly do tradičních forem aktivity. Mladí lidé se těchto kolektivních prezentací obecně přijímaných hodnot a ideálů účastní a prostřednictvím symbolů se formuje jejich rozum i cit. Přijímají tyto hodnoty jako obecně platné a neměnné, až do doby, kdy se rozhodnou prosadit vlastní individualitu – anebo kdy se rozhodnou k účasti na kolektivní revoltě – tím, že opovrhnou tradičními rituály, čítaje v to i ty obchodní. Načež mohou začít usilovně hledat nové, jichž by se mohli účastnit! Tento symbol čtvrtého stupně nám ukazuje metodu, jak vybudovat v průběhu formativních let dětství a dospívání citové společenství. Znamení Štíra se obzvláště vztahuje k rituálům, které spojují účastníky přímo v kořenech jejich bytostí. SÍLA SYMBOLŮ.

 

(Štír 5°): MOHUTNÝ SKALNATÝ POBŘEŽNÍ ÚTES VZDORUJE VLNÁM, KTERÉ SE O NĚJ TŘÍŠTÍ

Jakmile kultura vyjádří své základní symboly, a svůj výlučný způsob myšlení, cítění a jednání projeví v konkrétních institucích, podléhá to vše změně jen velice poznenáhlu. Jedinec, který přijde do velkého města (Štír 1°), brzy zjistí, že se jeho život naladí na městské rytmy, které překrývají širší životní procesy a pohyb vln evoluce. V posledním symbolu pětice vidíme, jak pevným a odolným se může stát pospolitý způsob života. Je v něm síla a stabilita, a to jsou nutné faktory pro společenský život člověka – do té doby, než se otevřou nové obzory. Klíčovým slovem je STABILITA.

 

Co to pro nás v praxi znamená?

Zatmění spojujeme v astrologii s možností návratu minulosti, s návratem postupů a zvyků, které byly odloženy, ale ne zapomenuty. Zatmění Slunce tak symbolicky odráží vpád iracionálních tendencí do vědomí. Naše emoce mohou vrátit vědomí zpět do již překonaného stavu.  Jako příklad si vybavme zkušenost s tím, jak jsme se snažili zbavit nějakého návyku. Ve chvíli, když už si člověk myslí, že je za vodou, přijde nějaké napětí, emočně složitá situace a návyk je zpět, jako by nikdy neodešel. Podobně i zatmění Slunce v sobě nese díky významnosti jevu, jeho až děsivé kráse a výjimečnosti tendenci k návratu k minulému a tedy bezpečně známému.

Znamení Štíra, které vstupuje do hry významným způsobem, neboť zároveň při novu vstupuje Slunce do jeho módu, vede svojí podstatou k spojování lidí do spletitějších vztahů, jejichž výsledkem je sdílení i směna energií. V protilehlém znamení Býka byl čas budovat základnu a tvořivým způsobem využívat všech nabízených darů a prostředků. Býk je soběstačný, tvořivý a zůstává na úrovní ekonomie přírodních národů, tedy v rovině domácího hospodaření, které nekumuluje nadbytek. Ve Štíru se právě s nadbytkem počítá. Zde už nestačí Býčí obdarování, zde je prostor pro směnu. Směnou rozumíme operaci, při níž se nadbytek smění za jeho kvalitativní protějšek s otevřenou možností získat i případně víc, podaří-li se výhodná směna, či méně, vyjde-li pro nás nevýhodná směna. Ve Štíru vstupuje do hry i spekulace. Obchod a prostředky druhých, oběživo, energie druhých, spojené síly, sdílení, organizace, skupinové dění, to jsou obrazy Štíra. Znamení nás vede k hlubší práci s energiemi. Ve Štíru však také vytváříme patřičné rituály, které podpoří skupinové dění, skupinovou sebeorganizaci a zpevní její strukturu. Ve Štíru hledáme efektivní smysl našich aktivit, protože s druhými sdílíme skryté obsahy, nálady, postoje a záměry.

Novoluní, částečné zatmění Slunce, je také v konjunkci s Venuší. V tomto případě mluvíme o horní konjunkci, tedy o fázi, kdy Venuše prochází za Sluncem a je z našeho pohledu neviditelná. Tato fáze (vtahu Slunce-Venuše) je spojována s vyvrcholením cyklu. Osobně spojuji horní konjunkci se zápasem o nalezení vhodných obrazů-předobrazů, jež by inspirovaly naši libost, s budováním rituálů podmiňujících chování lidí, se snahou vizualizovat vlastní představy a hodnoty. Ve vztahu s novem, zatměním, je to opravdu silná nálož, která může otřást vědomím a buď mu ukázat milost a tím pomoci hledat nové cesty, nebo ho do starých-osvědčených způsobů strhne rychle a zcela podmanivě.

 

Co z toho plyne?

Vnímám to jako upozornění na potřebu důsledného sledování našich inklinací, emočních návyků a emočních stavů, které náhle zaplavují a „ovládají“ mysl a ve stejné míře nutnost bděle sledovat výchovou, kulturou, společností vštípené formy chování. Podobně bychom ovšem měli být schopni vnímat, zda to, proti čemu se bouříme, co chceme změnit, není jen stejná písnička v jiných kulisách. Vymanit se z kolektivity je zápas, neboť sama nemá potřebu, aby ji někdo opouštěl a tak oslaboval. Nahlédnout své emoční jednání, jeho prameny a hlavně ovlivnění, kterým nás tak či tak oblažuje, se jeví jako nanejvýš naléhavé. Otázkou k zamyšlení na výletě autobusem a sledování půvabů kulturních výdobytků města je: Umíme fungovat v rámci nesoupeřivé efektivity? Jsme důslední a pohotoví ve své vnitřní i vnější práci?

Nový měsíc pro nás může být startem k metám nezatíženým prázdnými zvyky a melancholií minulosti. Můžeme se oprostit od toho, co nás sžíralo a vykročit jinak, za podmínky, že uhlídáme vnitřní emoční bouře. Je čas spustit projekty a podílet se na společné činnosti ke zlepšení životních podmínek. Každý může přispět právě svým vlastním přístupem, neboť ve Štíru se každý počítá, každý je pasažér společného autobusu s názvem Země, který právě teď nabízí skvělou okružní cestu směrem k zimnímu slunovratu, směrem do tmy-jednoty, kterou bychom se společně neměli nechat pohltit. Děti na to mají skvělou radu: Když je tma, chytnou se s druhými za ruce. Štír by nám měl připomenout, že jsme nositeli světla lásky. Tedy, ruku v ruce a s hlavou vzhůru ke hvězdám, vážení!

Dny plné nesoupeřivé efektivity nám všem přeje Martina Lukášková

 

Autorka čerpala a inspirovala se:

D. Rudhyar – Astrologická mandala, Půdorys 2003

Přednáška Zdeňka Justoně o jeho knize Ekonomie přírodních národů, Dauphin 2012

Obrázky – Karel Jerie

Comments are closed.