Horoskop na březen 2012

 

 

HOROSKOP NA BŘEZEN 2012

(vychází z novoluní 21.2.2012 v 23:28 h Praha)

To, co činí samotu snesitelnou, je kontakt.

C. Sagan

Horoskop na březen vychází z novoluní 21. února, které je v konjunkci s Neptunem a ve vztahu s opozicí Jupiter-Saturn. Aspektový trojúhelník tvořený zmiňovanou opozicí, trigonem – Saturn-novoluní,Neptun a sextilem – Jupiter, novoluní, Neptun vnímáme jako velkou planetární konstelací s názvem Rádlo. Saturn je v tomto „milostném“ trojúhelníku článkem nejslabším, neboť je retrográdní. Z pohledu ze Země se pohyb planety jeví jako couvající, zpětný. Astrologie spojuje tento zpětný pohyb Saturna s odklady, zpožděním a komplikacemi, ztrátami, neboť Saturnská strukturující funkce je „oslabena“. Silnějším se nyní stává Jupiter a novoluní ve vztahu s Neptunem. Jupiterská expanze spojená s Neptunskou vizí bude tématem přicházejících březnových dnů.

Co si pod tím představit?

V praxi se neptunská funkce může zkraje projevovat určitým vyprázdněním, únavou a ztrátou zájmu o běžné aktivity, kterým doposud člověk věřil. Neptun uvolňuje prostor pro novou vizi velmi nenápadným způsobem, jehož analogií může být obraz kapajícího vodovodního kohoutku. Slyšíme a vidíme kapající vodu, ale nedokážeme představit, kolik vody nám vlastně neustálým kapáním uteklo. Až, když zaměříme pozornost na kapání a dáme pod kohoutek lavór, s překvapením zjistíme, že nám za určitý časový úsek „nakapalo“ několik litrů vody. Podobně neptunská funkce nenápadně „kape“ a my cítíme, že se něco děje, ale nevíme pořádně co. Můžeme být unavení a vyčerpaní. Říkáme, že jsme „mimo“, což znamená, že se nedokážeme pořádně soustředit a hlavně věřit, že dosáhneme námi vytčeného cíle. Neptunská funkce „kape“ dál a dál a my se chceme probrat, zorientovat v mlze únavy a nezájmu. Cítíme, že se potřebujeme pro něco nadchnout, jinak se nehneme z místa. V takovou chvíli nám pomůže zážitek společného „my“, který v nás znovu probudí nadšení a víru, nyní prezentovanou v podobě vize. „Nutnost neptunské změny je vyvolána osobní nespokojeností nebo sociální situací, která je za svým cílem vedená odpovídajícím idealistickým nadšením. Zážitek „my“, který zažíváme ve skupině, se kterou sdílíme nespokojenost a sociální situaci, umocňuje emoce. Jedinec není sám za sebe, ale zažívá pocit fungování za skupinu, které přísluší.“ Jistota, že něco, čemu věříme, funguje a to nejenom nám samotným, je právem opojná a nabízí našemu životu smysl. Jsme-li něčím okouzleni, nepotřebujeme sledovat alternativy, ale jasně se zaměřujeme na neustálé potvrzování naší právě nabyté zkušenosti. „Vazba na ideál, psychologické narcistické doplnění, se v „neptunském“ světě zaměřuje na vědomé obcházení alternativ. V takovou chvíli jsme sice vedeni vizí, ale jen „onou“ jedinou a určitou. Jsme ve vleku sugesce (z vnějšku podsouvat lat. suggerere), kterou se s chutí omamujeme, unikajíce tak silně vnímaným saturnským pravidlům. Výsledkem mohou být zcela inspirativní díla, projevy soucitu, něhy a solidarity v tom nejvznešenějším smyslu, ale také projevy fanatismu ideologií či stržení do všednosti reality, ovšem bez navázání vztahu k druhým.“ Prohlédneme-li vlastní sebestřednost a projdeme-li touhou po splynutí s ideálním obrazem, rozprostře před námi neptunská funce opravdu zajímavou inspiraci. V úžasu a okouzlení se probudí soucítění. Soucit rozšiřuje přirozené osobní sobectví o empatii, která nám nabízí nový rozměr, celek větší, než jsme my sami. Soucit se jeví jako pravý význam neptunského působení, které rozpouští pozice, funkce a úrovně a nabízí otevřený přístup ke všemu, co nás obklopuje a čeho jsme součástí. Umožňuje nám respektovat práva druhých, kteří jsou nám rovni, aniž bychom o tom nějak složitě přemýšleli.

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

Březen by nás mohl vést cestami silných emocí, které se budou odehrávat více ve vnitřním světě. Navenek se mohou projevit jen ve vypjatých chvílích, kdy už nebude možné je udržet pod pokličkou, což symbolizuje oktil mezi novoluním a Venuší Večernicí. Zaměřit bychom se měli právě na ty podněty, které v nás probudí velké emoce a to jak kladné, tak záporné. Inspiraci mohou přinést ty nejbanálnější situace. Bude dobré, necháme-li věcem volný průběh a zdržíme-li se předsudků. Ve společenském světě bychom si měli dávat pozor na líbivé řeči a nabízená jednoduchá řešení. Podvodníci, manipulátoři, ideologové a různí pseudo-guruové mohou mít žně, kápnou-li na naši ochotu jim naslouchat.

Lidé Ryby (narození mezi 19. – 25.2.), Panny (narození mezi 23. -30.8.), Střelci (narození mezi 23. – 29.11.) a Blíženci (narození mezi 21. – 28.5.) by se měli zaměřit na ty životní události, které je povedou k únavě, apatii, rozvolnění, zmatení či ztrátě zájmu, stejně tak k velkému nadšení, jednoznačné víře, důraznému zastávání nějakého názoru. To budou momenty, které je mohou upozornit, že je třeba vykročit novým směrem. Ten se však rodí právě ve chvílích, kdy má člověk pocit, že už dál cesta nevede, nebo když opadne nadšení. Březen by je měl inspirovat a naznačit, jak jinak. Důsledně by se měli zaměřit na všední záležitosti a nenechat se někým napálit či podvést. Obezřetní by měli být při uzavírání smluv, dohod.

Lidé Raci (narození mezi 22. – 28.6.) a Štíři (narození mezi 24. – 30.10.) by měli březnových dnů využít k praktickému prozkoumání různých alternativ. Pozorní by měli být ve chvílích, kdy si začnou vztah nebo milovanou bytost až příliš idealizovat či když upadnou do blazeovaného pocitu, že je všechno úžasné. V takových momentech mohou přehlédnout důležité signály a podněty, které mohou snížit jejich obranyschopnost.

K ZAMYŠLENÍ A INSPIRACI

Astrologická mandala D. Rudhyara nabízí pro 3°Ryb obraz: ZKAMENĚLÉ KMENY STROMŮ LEŽÍ POLÁMANÉ NA PÍSKU V POUŠTI. V Arizonské poušti, v bývalé záplavové oblasti, se nachází velké množství kamenných stromů. Navahové považovali holé lesknoucí se kameny za kosti obra a Pajutové se domnívali, že jde o šípy boha hromu Šinauva. Rozsáhlý les se tak díky povodni proměnil za léta v kameny. Les se však nezachoval v původní podobě, ale zůstaly jen části. Rudhyar přirovnává zkameněné kmeny ke kulturním produktům, které se nikdy nedokážou ztratit beze stopy. Tento symbol přináší příslib společenské nesmrtelnosti – tj. uchránění trvalých (protože archetypálně významných) faktorů v čemkoli, o co se člověk v rámci své kultury snaží. Jde o symbol NEZNIČITELNOSTI.

Otázkou zůstává, jakých „trvalých“ či lépe nosných hodnot si během března stačíme všimnout? Nápovědou je pozice novoluní s Neptunem ve čtvrtém domě. Hledat můžeme ve vnitřním světě, v rodinných zvycích a v její historii. Jít k základům svých aktivit. V březnu můžeme položit širší základ pro své cíle. Inspirací nám mohou být klíčové hodnoty, kterými bývá zdraví a láska.

KONJUNKCE

 

Konjunkce (z lat. coniūnctiō) – spojení nebo sloučení.

V astrologii sice mluvíme o konjunkci – spojení nejméně dvou planet, ale prakticky se planety nespojují. Je to jen úžasný jev pozemské optiky. Rudhyar říká, že konjunkce je stav semínka. Stejně jako semínko můžeme považovat za konečný a zároveň počáteční produkt cyklu, můžeme rozlišovat dva typy konjunkcí: doběžnou konjukci – dokončování cyklu (rychlejší planeta dobíhá k pomalejší) – ztělesnění vztahu, a rozběžnou konjukci – začátek cyklu (rychlejší planeta se odděluje od pomalejší) – vynoření nových obsahů a forem vztahu.

Například konjunkce Venuše (funkce hodnotící a estetické) a Měsíce (funkce adaptace, přizpůsobení). Zde mluvíme o svérázné schopnosti pečovat o to, co je člověku libé; skryt či vytěsnit to, co je nelibé. Pocity a emoce jdou v souladu s potřebami a reakcemi na situace. Při konjukci Venuše s Měsícem hovoříme o výrazné niterné citovosti s možností leckdy propastného podlehnutí vlastním projekcím.

Jak by řekli staří Sumerové: „Vlečeš jařmo toho, co miluješ.“

Použité materiály:

Citace – M. Lukášková – Neptun v Rybách

D.Rudhyar- Astrologická mandala, Půdorys 2003

M. Lukášková – texty k hodinám astrologické interpretace a k panelům První astrologické výstavy

 

Comments are closed.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!