HOROSKOP NA ÚNOR 2012

Ebih a Marluk komix
(vychází z novoluní 23.1.2012 v 8:39 h Praha)
Horoskop na měsíc únor vychází z novoluní 23. ledna, které přináší spojení Slunce a Měsíce s opozicí Jupiter-Saturn. Slunce s Měsícem svírají s touto opozicí kvadraturu a společně tak vytváří tzv. T -kvadraturu. Tato planetární konfigurace v sobě nese napětí a dynamiku. Můžeme tedy očekávat akci na společenské rovině, neboť bude třeba upevnit a prosadit víru ve funkčnost a udržitelnost strategií a postupů, pro které jsme minimálně od roku 2005 mnohé udělali.
Podívat se nato můžeme z pohledu nyní tolik protřepávané Evropské unie. Reakce na situaci rozšíření EU v roce 2004 a následné jednání s dalšími kandidáty na členství můžeme spojit s ekonomickými zkušenostmi symbolizovanými kvadraturou mezi Jupiterem a Saturnem. Při trigonu těchto planet je předsednickou zemí Německo, které se výrazně zaslouží o vypracování Lisabonské smlouvy a řešení krize zadluženosti členských států eurozóny. Lisabonská smlouva je ratifikována v roce 2009 při kvinkunxu Jupitera se Saturnem, kdy je nanejvýš jasné, že EU teče do bot, ale svádí se to jen na nejslabší členy – Řecko, Irsko, Portugalsko. Při opozici planet se ukazuje, že je třeba ještě víc přidat a co nejvíce chránit banky. Podobný impulz, jako je při tomto novoluní, se odehrál například v dubnu 2011. Novoluní bylo ve spojení s opozicí Jupiter Saturn (3.4.2011). Tehdy se psalo o tom, jak Evropská banka věří ve stabilizaci, ale napětí vedlo k oslabení finančních investic a poklesu měny. Nyní se nalézáme v situaci, kdy se Německo s Francií snaží dostat do špice EU a rozhodnout o dalších restrukcích a škrtech, které by snížili zadluženost členských zemí. Ovšem vše za jupiterské víry v saturnské zaběhlé pořádky. Jinými slovy, nedělat žádná radikální řešení, ale nalézt kompromis, který pomůže zpevnit trhy a uklidnit investory. Není divu, že Velká Británie se připravuje na odchod z EU a blokádu hranic. (viz sumit v Burselu, odchod premiéra Camerona – 10. 12. 2011 v 4.00h Brusel – opozice Jupiter se Saturnem akcentovaná velkou kvadraturou úplňku a Marse).
V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

V osobním životě bychom měli být opravdu všímaví ke zvykům a kompromisům, které se začátkem roku jeví jako nezbytné a přirozené. Je otázkou, zda jsou opravdu jedinou současnou možností? Získat odvahu a zkusit jiné cesty si nyní bude žádat značnou námahu a hlavně jasné napnutí osobní vůle. Samo se nic neudělá  .

Kozorozi (narození mezi 17.-20.1.) Vodnáři (narození mezi 21.-27.1.), Raci (narození mezi 19.7-23.7.), Lvi (narození mezi 24.7.-30.7.), Váhy (narození mezi 20.10.-23.10.), Štíři (narození mezi 24.10.-30.10.), Berani (narození mezi 17.4.-20.4.) a Býci (narození mezi 21.4.-27.4.) by mohli využít atmosféry únorových dnů k hledání alternativ a hlavně k aktivnímu jednání v záležitostech, které jsou pro ně ožehavé. V práci ani ve vztazích by rozhodně neměli usnout na vavřínech či zavádět strategii mrtvého brouka.

K ZAMYŠLENÍ A INSPIRACI

K zamyšlení nejen pro výše zmiňovaná znamení by mohl sloužit Sabiánský symbol novu – 3° Vodnáře – Dezertér od námořnictva. Představme si, že jsme člověkem, který se rozhodl opustit službu u námořnictva. Musel se dostat do úzkých, neboť jeho čin byl označen za dezerci. V symbolické rovině se v tomto obraze setkáváme s oficiální službou (námořní služba) a s prostorem, který nemá zřetelné hranice – mořem. Sabi. symboly pocházejí z Ameriky, kde je služba u námořnictva, u mariňáků považovaná za nejprestižnější možnost, jak hájit zájmy svobodné země. Odchod z takovéto instituce už musí mít opravdu svůj pádný důvod. Jenže o tom se v symbolu nemluví. Je zřejmé, že se zde člověk dostal do rozporu s oficiálními a statutárními požadavky a odchází i za cenu zásadních postihů (trest za dezerci). Moře symbolizuje oblast nekonečného obzoru, rezervoár značného množství vod a snad bezednou hloubkou. Moře je nevyzpytatelné jako nevědomí, které ovlivňuje naše jednání. Skrývá v sobě zázraky zrození života, poklady, živočichy, kteří nás fascinují svým chováním, barvami i inteligencí. Moře však dokáže být také kruté, bouřlivé, nemilosrdné, sobecké a plné dravců a nepřátel. Námořnictvo spravuje určitou část moře, která patří k pevnině, ze které pochází. Tato mořská oblast je vědomou oblastí – zmapovaná a do určité hloubky i prozkoumaná. Dezertér tedy opouští známé, strukturující, fungující a užitečné, aby našel nové cesty, o čemž svědčí symbol protilehlý – 3°Lva – Žena ve středním věku, s dlouhými rozpuštěnými vlasy, bez podprsenky, mladistvě oblečená. Jak dodává D. Rudhyar: „ Vůle, s níž čelíme věku, s přihlédnutím k tomu, jak moderní společnost glorifikuje mládí. Nezávislost.“

Pokud si za moře dosadíme trh, který je podobně bezbřehý, nekonečný a bezedný, můžeme si směle říct, že rozumíme dezerci. Člověk musí odejít od toho všeobjímajícího trhu. Slovy Jana Kelera, trhu bdícího nad naším jednáním. Trhu pečlivě se o nás starajícím. Trhu, který vyžaduje, abychom mu večer dávali dobrou noc a dle toho, jak se mu daří, se také chovali. Trhu očekávajícího naši nesamostatnost a závislost. Neboť jakmile bychom začali být nezávislí, samostatní, soběstační či si dokonce dovolili si vzájemně pomáhat, pak by trh musel zasáhnout a snížit rating, abychom si pěkně mohli utáhnout opasky. Výzva k dezerci vůči instituci, která se drží víry v neměnný řád trhu, k nezávislosti, k spolupráci, tedy k našemu přirozenému lidskému naplnění bude během únorových dní víc než aktuální!

V únoru se můžeme vydat nezávislejšími cestami. Bude to chtít využít napětí k akci, která by měla být doprovázena rozhodnutím učiněným z vlastní vůle. Pro mnohé zlomový okamžik, kdy se budou muset rozhodnout, zda zůstat v kompromisech (například v EU či s eurem) nebo v zajetí svých osobních zvyků.

NAPĚŤOVÉ ASPEKTY

Termínem „napěťové aspekty“ označujeme vztahy mezi planetami, které svírají úhly 45°,90°,135°,180°,225°,270°,315° – rozběrný oktil, kvadratura, trioktil, opozice, doběžný oktil, kvadratura a trioktil. Dříve se těmto úhlům říkalo nepříznivé. Spojovaly se s nimi obtíže a problémy. Současná astrologie se na tyto aspekty dívá jako na napěťové, tzn. přinášející do vztahu napětí, které stimuluje k akci.

Rozběžné aspekty vedou k dynamické akci začínající ve vnějším prostoru, k činu, k pokusu získat prostor.

Doběžné aspekty vedou k dynamické akci začínající ve vnitřním prostoru, k uvědomění si pojmů a vymezení se vůči tomu, co se nedá akceptovat.

Kvadratury – Čtyřka vstupuje do vědomi jako odpověď na potřebu struktury a konceptu. Máme-li všechny čtyři okované, je jasné, že jsme dobře připraveni. Kvadratura uvádí strukturu naší osobnosti do pohybu. V rozběžné (90°) se učíme z napětí „prvních“ kroků do neznáma, z reorientace; v doběžné (270°) se ve vědomí vypořádáváme s autoritou a odpovědnosti, kterou nabídly funkce spojujících planet či prvků.

Opozice – Z rozdílů dualit poznáváme svět. Asi nejzákladnějším setkáním s dualitou opozice jsou dvě fáze celku – den a noc. Jakmile světlo a tmu postavíme proti sobě do opozita, zjišťujeme, co světlo či tma umožňují a jaká kvalita v daném principu převažuje. Tím, že opozice na maximum vzdálí dva prvky, nabízí prostor k jejich zřetelnému poznaní. Opozice je tedy poměřováním a srovnáváním rozdílů, napětím z odlišnosti, z hledání platného způsobu spojení, z hledání souhry. Opozice (180°) přináší napětí ze setkání s předobrazem vztahu a z dobytí iluzí vztahu.
Ukažme si to na příkladu v horoskopu pro nov. 23. ledna. Zde nacházíme napěťovou konfiguraci Slunce, Měsíc v kvadratuře na opozici Jupiter-Saturn. Novoluní symbolizuje spojení solární funkce s lunární. Životní síla, vůle jedince (Slunce) jde ruku v ruce s vnímáním, funkcí adaptivní (Měsíc). Není možné je od sebe oddělit ale ani rozpoznat. Kvadratura (doběžná) na Jupitera symbolizuje napětí mezi životním postojem (Slunce, Měsíc) a expanzivní silou, vírou v mnohost možností symbolizovanou Jupiterem. Napětí vyústí v akci na poli vědomí, kdy se životní nasazení potká se zkušeností, která povede k ujasnění si ideálů, tužeb a očekávání. Rozběžná kvadratura na Saturna vede životní postoj k akci na poli vnějším. Nutností se stává čin, který by potvrdil pravidla a obecně zastávaný řád. Opozice mezi Jupiterem a Saturnem můžeme interpretovat jako napětí ústící do nutnosti zkoordinovat, sladit jupiterskou víru a společenské ambice s panujícími pravidly a se stávajícím status quo. Upevnit společenskou snahu o spolupráci do pevných základů. Anebo kapku jinými slovy snahu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Při této konstelaci jsme vystaveni přímé konfrontaci naší vědomé snahy a limitů, ve kterých se jak biologicky, tak i společensky pohybujeme.
Poznámka:

V textu je přihlédnuto k opozici Jupiter Saturn. Autorka si uvědomuje, že finanční a ekonomická krize má své astrologické anotace a metafory v dalších konstelacích, které pro tentokrát nezmiňovala.

Použité materiály:

J.Keler – Co si přejí trhy, Právo-Salon 29.12.2011

D.Rudhyar- Astrologická mandala, Půdorys 2003

M. Lukášková – texty k hodinám astrologické interpretace a k panelům První astrologické výstavy

horoskop na leden 2012

One Response to “HOROSKOP NA ÚNOR 2012”

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.