Horoskop pro 23. týden sestup do podsvětí v plné záři úplňku

„Hola, hola, holečkové”, tahle skoro až familiérně nás mohou probouzet k pozornosti a bystrosti konstelace nadcházejících dnů. Dění je tak pestré, že by mohlo mnohé proprat z letargie karantény a uvést je do čilejšího módu. Na druhou stranu zas těm, co byli v posledním čase příliš vytíženi různorodým děním, bude dopřáno se soustředit do pro ně podstatných míst. Bystrost a soustředěnost se stanou pomocníky těchto dnů. Co máme tedy před sebou?

Ve středu nás čeká mysterium dolní konjunkce Slunce a Venuše. Obě tělesa se spojí v prostoru mezi Zemí a Sluncem, čemuž astronomové i astrologové říkají dolní konjunkce. Je to jev, který nemůžeme pozorovat, neboť sluneční žár přezáří těleso Venuše a to nebude vidět. Viditelný je jen přímý přechod Venuše přes Slunce, který se naposledy realizoval v roce 2004 a 2012 a opět bude patrný v roce 2117. Ještě před několika dny jsme tak mohli pozorovat na západním obzoru Venuši v pozici Večernice, jak zapadá po Slunci. Nyní už je neviditelná a my ji budeme moci pozorovat až po konjunkci, kdy se vyhoupne nad východní obzor, stane se Jitřenkou a vymaní se záře Slunce, tedy až na přelomu měsíce. Proměna v možnosti pozorování a to, že je v čase konjunkce Venuše nepozorovatelná, vedlo v dobách před naším letopočtem k vzniku velkého mystéria o znovuzrození.

Znovuzrození, respektive zázrak znovuzrození, jinak nemožný, se nese v mytologii pevně už od dob nejvyššího boha Adaba/Adapa, zvaného „Světlo nebe, narozené v oceánu”, který je známý z mýtů předcházejícím mýtus o povodni. V mýtu o Adabovi máme první záznam znovuzrození, který později přebírá Venuše a ještě později se stává životní zkušeností rabiho Ješuy později zvaného Ježíš Kristus. Chci tím připomenout důležitost dolní konjunkce, která dříve byla dobou sváteční a nyní je známa z celkového počtu lidí jen malé hrstce. Ovšem symbolika proměny, zvratu, změny strany pozorování je nám všem tolik známa a blízká, že bychom jí právě v těchto dnech měli více naslouchat přidat na významu.

Ve středu v 19:43 SELČ se odehraje dolní konjunkce Slunce a Venuše a my se spolu s celou přírodou a systémem našeho přizpůsobování se světu naladíme na novou hodnotu, kterou budeme rozvíjet až do další konjunkce – horní, která se uskuteční na konci března roku 2021. Přepólujeme se na novou rovinu a otevřeme se budování světa na základě nově objevené hodnoty. Tato proměna se bude dít buď na nevědomé rovině, nebo ji zachytíme a uvědomíme si ji. Venuši spojujeme s hodnotovým systémem, s emocemi, s magnetickou silou, která má schopnost přitáhnout a udržet to, co k sobě navázala. Nastávají dny, ve kterých se proto nové musíme nejprve ponořit. Sestup do hlubin není snadný a v mýtu o Sestupu Inanny do podsvětí, který se k dolní konjunkci Venuše váže, to není žádná procházka růžovou zahradou. Každý se o tom může přesvědčit např. v knize Mýty starého Mezopotámie z nakladatelství Odeon, kde je mýtus zapsán. Naopak, je to cesta tam, kam se málokdo dobrovolně odváží. Je to cesta do hlubin, ve kterých musí nejprve staré umřít a pak se nové znovuzrodit. Nenechme se ovšem zmást. Tento proces není automatický. Potřebuje zásah z nejvyšších míst, neboť například samotnou Inannu, bohyni spojenou s planetou Venuše, v mýtu od trvalé smrti, napíchnutou na kůlu, zachrání bytosti seslané nejvyšším božstvem, které ji živou vodou a chlebem proberou z mrtvých.

Z toho plyne, že chce-li se někdo proměnit, musí se odvážit vstoupit do podsvětí. Musí přijmout veškerou pokoru, která z toho plyne a navíc musí věřit v přímluvu a pomoc z míst nejvyšších, neb cesta do podsvětí není záležitostí, kterou by běžně někdo zvládal. Své by o tom mohl vyprávět prorok Ezechiel, neb v jeho vidění také došlo k znovuzrození, což si opět může každý ověřit četbou Ez 37, 1-12. Prorok Ezechiel také dokládá, že je to Duch svatý, který pomáhá vstát kostem z mrtvých. Znovuzrození tedy není záležitost, na kterou by jeden stačil sám. Takže má-li se nová hodnota, která se udrží v praktické rovině života objevit, je třeba pro ni jít do hlubin. Prokázat odvahu, ale také víru a pokoru, s kterými požádá o její dosažení. K tématu znovuzrození patří i mnohé obrazy zdolání temnoty černou či temnou bohyní později se snoubící s vítěznou „Hvězdou jitřní”, Pannou Marií. Znovuzrození je také spojeno s otvíráním studánek a čištění pramenů, k tradici, která patří tomuto období a je zvláštně silná  a působivá v roce dolní konjunkce Slunce s Venuší. Poznámka pod čarou pro ty, kteří se věnují vyrábění tinktur či spagyrii: Dny kolem středy do páteční úplňku jsou klíčové!

Lidé, kteří mají na 13 – 14°Blíženců osobní planety, nebo v oblasti 13 – 14°Střelce, Panny, Ryby  mají šanci tento proces zažít intenzivně a mohou „vzkřísit” to, co je pro jejich život potřeba. Lidem s osobními planetami na 13 – 14°Váhy či Vodnáře se může dostat milostivého impulzu, který je podpoří. Kdo se do procesu pustí vědomě, může získat. Další možnost dolní konjunkce bude až za dva roky, takže je to trochu výzva. Bez ohledu na horoskop se může rozhodnou každý. Každý může zasvětit dny tohoto týdne k hledání ve svých hlubinách, v motlitbách a prosbách o seslání znovuoživujících sil.

Završení našich snah se může ukázat v úplňku, který připadá na pátek. Jeho konstelace je tedy velmi napjatá a ukazuje se, že bouřlivé emoční vnitřní procesy si najdou svůj ventil (viz dění v Americe). Tedy, že naše vnitřní potlačené procesy mohou proniknout na povrch a ukázat svou pravou podobu. Upozorňuji, že tento úplněk je obdařen převážně napěťovými aspekty a může mnohým dát zabrat po stránce vnitřního neklidu či rozladění, nebo ho konfrontovat s neschopností vymanit se z emočně podpořených bludů, které si každý z nás opečovává, neboť se tak chrání před nutností udělat změnu. Znáte to, nemohu cvičit, protože…nemohu se rozvést protože, nemohu tohle a tamto, protože…a za ním následuje snůška tzv. faktů, kterým věříme, že nám něco opravdu znemožňují. Pravdou je, že jsou to jen bludy, kterými se zaklínáme, abychom nemuseli být konfrontováni se změnou.

Úplněk (opozice Slunce Měsíc) je v kvadratuře k Marsu a Neptunu v Rybách. Vytváří tak T-kvadraturu, která svým vrcholem v Marsu a Neptunu míří do oblasti osmého domu. Vyplývá z toho, že se zintenzivní naše až přecitlivělé reakce, emoční vpády a pocity, fantazie a obrazy, které budou naléhat na to, abychom se stáhli ze skupinového dění a zůstali sami u sebe. Na tom by nebylo nic špatného, ale konstelace vybízí k spoluúčasti na dění. Vyjděme po úplňku mezi lidi a znovu se spojme s tím, co nás dohromady posiluje. Spolu se zúčastněme dění, sdílení a výměny energií a idejí. Společenství má totiž sílu pohnout zúčastněnými jedinci a také vytvořit ochranný rituál či prostor, který skupinu chrání před nebezpečím. Tohle je potřeba objevit a znovu vnést do života. Schopnost být a sdílet s druhými a podílet se na tom, co skupina vytváří a čím se chrání. Je třeba střídat rytmus dovnitř a ven, tedy do sebe a svého nitra a ven mezi lidi, ve sdílení.

Další nový lunární měsíc bude spojen se zatměním Slunce a pak přijde slunovrat, takže úplněk tohoto lunárního měsíce je branou, která do vědomí může dostat to, co bylo skryto. Navíc se realizuje v závěsu za dolní konjunkcí Venuše a Slunce a tím může podpořit tah na bránu a pomoci nám vyjevit to, co je pro nás na naší cestě důležité, tj. posílit se novou hodnotou, která nás na cestě bude provázet.

Hezké dny a než se rozhodnete vstoupit do temnot, nechte své srdce poprosit o průvodce, který nad vaší cestou, ať už je jakákoliv, bude bdít.
Pěkný sváteční den dětem a jejich rodičům a pozitivní obrat do života  s podporou nebes přeji k narozeninám vzdálenému kamarádovi do Japonska, Petru Holému, ať se daří! Martina Lukášková 1. června 2020

Astrocast pro 23. týden

Pro ty, co chtějí vědět víc!

Dolní konjunkce Venuše a Slunce se uskuteční na Sabiánském symbolu Blíženci 14°: DVA LIDÉ SPOLU ­ TELEPATICKY KOMUNIKUJÍ A PŘEKLENUJÍ TAK FYZICKÝ PROSTOR A SPOLEČENSKÉ ROZDÍLY

Klíčová myšlenka: Schopnost přesáhnout omezení ­ fyzické existence.

Perokresba Karel Jerie

Telepatie (z řečtiny „tele” značí vzdálenost, „patheia”, cítění či ovlivnění) je označení pro přenos myšlenek na dálku jinak než pěti smysly. Jako telepatie se chápe přenos myšlenek bez technických pomůcek. Znamení Blíženců, jako vzdušené znamení, můžeme vnímat jako energii určenou pro komunikaci všeho druhu – vnitřní, vnější, verbální i neverbální ale i telepatickou. K telepatii je však třeba soustředit roztěkanost a neklidnost energie znamení na jednu vybranou formu-obsah, kterou budeme předávat dál. Pole, skrze které se naše informace ponese, je společné všem bytostem a tak telepatii vlastně ukazuje, jak je pohodlné nejen z jednoho společného pole čerpat, ale jak by mohlo být pohodlné využívat společného pole   k přenosu dat. Toto společné pole není ničím omezeno či formováno a funguje nad omezením kulturou, rasou či rodinou. Mysl operuje uvnitř Jedné Mysli Lidstva. Rudhyar v komentáři k symbolu připomíná podobenství z života buněk v těle, které přes neviditelný nervový kanál či od jádra k jádru spolu komunikují prostřednictví vibrační rezonance. Vše je možné, tedy i telepatie. I telepatie je způsobem komunikace a my si z obrazu můžeme vzít to, že je-li téma mimosmyslové komunikace aktivováno a může přinést pochopení potřeb, které mají různí lidé, rasy a kultury. Můžeme se obeznámit s tím, co se kolem nás děje, neboť jako sociální bytosti neustále monitorujeme, co se kolem nás děje.  Symbol nás nabádá, abychom se koncentrovali na určitou oblast, kterou chceme poznat nebo předat. Nejde totiž předat a vnímat vše najednou. Je dobré vybrat si téma a to předat nebo obsáhnout. Sabiánský symbol nám tedy připomíná techniku koncentrace na formu,  koncentrace na transcendenci a tak se nenechme zbytečně rozptylovat.