Horoskop pro 45. týden – částečné zatmění Měsíce

Zdravím v novém týdnu. Nejdříve je třeba si připomenout dvě důležité věci. Za prvé, že úterní úplněk se zatměním Měsíce bude pozorovatelný z Asie, Austrálie, tichomořských ostrovů a Ameriky. Za druhé, že symbolický význam zatmění se odrazí tam, kde je možné ho pozorovat. Píšu to proto, abychom se v tom všem strašení kolem nás trochu usebrali a nečekali hned pohromy, protože zatmění Měsíce symbolizuje otevření cesty k novému, k aktivnímu přístupu. Omlouvám se dlouhodobým čtenářům mých textů, ale musím znovu připomenout, že zatmění Měsíce bylo spojováno s tím, že nějaký obludný tvor požral Měsíc a ten proto zrudnul (dostal se do zemského stínu). V našich končinách to bylo spojováno s vlky, kteří se ho snažili sežrat, a proto se lidé u nás, ale i napříč zeměkoulí, sešli a při zatmění vytvářeli velký hluk a křik, aby vlky nebo jiné obludy (draka) zahnali. Jakmile zatmění skončilo, lidé se radovali, nad tím, co se jim povedlo. Všichni zahnali vlky u upevnili svou naději do budoucnosti. Jak patrno, zatmění Měsíce probouzí aktivní dynamiku, kdežto při zatmění Slunce dochází k ustrnutí, k pasivní dynamice (zajímavost tví v tom, že se nám principy mužský aktivní a ženský pasivní (ve smyslu přijímající) prohodí)!

Pojďme se podívat na úplněk a zasadit si ho do astrologických konotací.

Úplněk bude zároveň horní konjunkcí Slunce a Merkura, přičemž Slunce je ještě v konjunkci s Venuší Večernicí. Oproti němu stojící Měsíc je v konjunkci s Uranem a Dračí hlavou (ta právě dává poznat, že jde o zatmění Měsíce). Jak Slunce, tak Měsíc mají kvadraturu na Saturna do Vodnáře, což vytváří nám známou napěťovou T-kvadraturu. Co to může odrážet?

Kvadratura nám ukazuje, že se opět otevírá prostor pro návrat toho, co přišlo o svou akčnost či sílu. Znovu oživení toho, co tu bylo a to proto, že je ve vrcholu Saturn, funkce strukturující. Staré se objeví v novém hávu (viz. Senátorky v USA a ohlášení Trumpovy kandidatury na budoucího prezidenta; změny v Twitteru E. Muskem…) Doufám, že se objeví i zcela nové formy, což by bylo v přístupu k současným událostem opravdu potřeba. Naději mám. Očekávejme tedy, že hlavní obrat přijde ze strany těch míst, kde bude zatmění Měsíce viditelné.

Brány se otevřou osobnostem, které budou chtít upoutat svou tvořivou silou a svým šarmem (T-kvadratura má protilehlý bod svého „řešení“ ve Lvu), ať už je náš vkus jakýkoliv. Tady je třeba si uvědomit, že všichni mají šanci. Větší mají ti, kterým se umístí zatmění v horoskopu na osobní planety. Do popředí se mohou dostat i ti, kteří se nám nelíbí, s tím je třeba počítat, ať jsme na straně té či té. Toho, co je třeba mít také na paměti je, že rétorika bude opět vycházet z toho, co nejlépe zasáhne širokou vrstvu lidí, neboť Slunce má trinus k Jupiteru s Neptunem v Rybách, reprezentující lidové masy a populistické tendence. Polarizace společnosti je nutným předpokladem změny ve vlivu na geopolitické rovině. Mění se trhy a politické vlivy, držme si klobouky, tohle je jízda, která je stále ještě na začátku. Nečekejme nějaké rychlé rozuzlení. Jeví se mi, že jde o boj, zda se zachová staré hledisko, a to je to, že režim, čeho si na způsob studené války, je vlastně pro všechny nosný, a proto těžko odpustitelný. Nu, kdo se kam přidá? Kam se nasměruje Rusko a kdo bude vhod Číně? Otázky, které ještě nemají svou jasnou odpověď.

Odhlédneme-li obtíže, celá konstelace symbolicky připomíná to, co jsme zažili v tzv. „kovidových letech“, kdy jsme mohli zásluhou omezení objevit lidi ve své přirozené poloze, kdy jsme se učili nové věci a uplatnili schopnost vycházet se sebou samými jiným způsobem. V současnosti navazujeme v tom smyslu, že můžeme nově objevit vlastní kreativitu, nápaditost, své zájmy, ale i to, co vlastně obhospodařujeme, neb bude třeba alternovat nejenom způsob vytápění, ale i způsob „vytápění“ vnitřního světa. Tohle je mnohem veselejší pohled, neb můžeme sami sebe objevovat jinak a uvědomovat si další rozměr své osobnosti a své víry. Co myslíte?

Na druhou stranu je čas úplňku důležitý pro ty, kteří chtějí něco udělat pro své nitro. Nadchází čas pro vnitřní usebrání a pohled na to, co pro nás je opravdu destrukční, a co je třeba odložit. Na nás je volba, zda se takovému pohledu vystavíme? Zkusme, při retrográdním Martovi na tom můžeme vnitřně „vydělat“, tj. něco na sobě odpracovat a zprůchodnit sebe samé, abychom vnitřně volněji přistupovali k tomu, co se kolem nás děje.

Válečná rétorika nás jen tak neopustí a myslet si, že ekonomické obtíže jen tak pominou, by bylo opravdu naivní. Připravme se nejenom na tuto zimu, ale mysleme dál. Uvědomme si, že je třeba se mnohem více zajímat o dění a snažit se mít na něj vliv. Historie nám napovídá, že výhodou časů podobných naší době je, že vždy vynesou na povrch skryté silné osobnosti (podobně i naši a nám skrývanou sílu). U toho je třeba být. Snažme se spíše vnímat to, jak se zatím otáčí mnohá témata v bludném kruhu, a kam se nasměrují ve dnech po úplňku. Na osobní rovině si připusťme před oči to, co je třeba s pomocí vůle odložit. Po zatmění Měsíce tak můžeme získat potřebnou sílu a „vítr“ do plachet našeho nově spatřeného přístupu k sobě samým, svým zvykům a hlavně předsudkům.

Vlídné dny přeje váš Marluk.

Pro zvídavé aneb pohled skrze sabiánské symboly:

Slunce: ŠTÍR 17°: ŽENĚ OPLODNĚNÉ VLASTNÍM DUCHEM, SE „DME ŽIVOT DÍTĚTEM“.

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Naprosté spolehnutí na to, co přikazuje Bůh v nás.

Tento obraz nemusí být na první pohled jasný. Nakonec jsme ve Štíru, a tak nečekejme, že vše dostaneme naservírováno přímo pod nos, aniž bychom museli hnout brvou. Takže pojďme si obraz rozebrat. Elsie Whellerová odezřela obraz, který M. E. Jones zapsal: A WOMAN THE FATHER OF HER OWN CHILD, což v překladu zní: Žena otcem svého vlastního dítěte. Tento obraz nakonec vedl Rudhyara k tomu, že je upravil do výše uvedené podoby. Jisté je, že zde máme těhotnou ženu představující tvořivou sílu, naplněnou vlastním záměrem-duchem. Je to tvořivá síla, která dostala impulz vlastním uvědomím si sebe samé. Díky tomu, je připravena na nové skutky, představované dítětem. Je celostností, plností, těhotenstvím. Pokud si za takovou ženu dosadíme sebe, měli bychom vnímat v podobě ženy naši vlastní tvořivou sílu, která vede každého z nás v ústrety novému úkolu. Jsme ve fázi „těhotenství“, kdy se připravujeme na „porod“ na projevení a praktickou realizaci našich inspirací. Rudhyar to sám komentuje takto: „…máme zde výsledek hluboké a celkové koncentrace dotýkající se nejvnitřnějšího centra osobnosti, kde Živoucí Bůh působí jako oplodňující aktivní síla. Odhaluje to skrytou sílu do nitra zaměřené cesty, ego vzdávající se transcendentní Síle, která může skrze člověka tvořit živoucí projevy Vůle Boží“. Jestli Rudhyarově větě nerozumíme, čtěme několikrát, nebo si pomozme tím, že si představíme, jak jsme v situaci, kdy máme jasný plán, cítíme se na něj plně připraveni a silni, a už jen vyčkáváme, kdy se budeme moci pustit do díla a náš záměr projevit – vytvořit. Pokud si připouštíme, že v takovou chvíli opouštíme vlastní chtění a jednáme v souladu se situací bez toho, abychom jakkoliv cokoliv vnitřně komentovali či čekali, že za vše budeme nějak odměněni, překračujeme svým způsobem svou osobnost a jsme nástrojem skrze, který tvoří Živoucí Bůh. Takovou zkušenost jistě máme, a tak si ji můžeme vzpomenout a vztáhnout na tuto dobu, dobu vedoucí k tvůrčím proměnám.

Jak na to prakticky ukazuje obraz symbolu Měsíce: BÝK 17°: SYMBOLICKÁ BITVA MEZI „MEČI“ A „POCHODNĚMI“

perokresba Karel Jerie

Rudhyar u tohoto obrazu jasně evokujícího tarotové karty uvádí tento příklad: „Symbol tohoto stupně naznačuje, že spasení lze dosáhnout, je-li jedinec připraven postavit se ke všem problémům tak, jako by existovaly pouze dva protipóly. Tak učí Bhagavadgíta. A to je dharma tohoto stupně lidského vývoje, stupně POLARIZACE HODNOT“. Obraz ukazuje, že polarizace hodnot bychom se neměli vyhýbat. V momentu, kdy se nám objeví, vede nás k uvědomění hry, která se hraje na pozadí. Ukážou se nám dvě strany a my máme možnost volby. Přidáme-li symbolicky jedné straně plus a druhé mínus, pak snadněji vybíráme. Měli bychom však vědět, že polarizace stejně jako vše ostatní, má svou dočasnost. Co se v tuto chvíli zdá kladné, může být už zítra záporné. Polarizace je vhodná k rozhodnutí, ale neměla by sloužit jako základ hodnocení a odsouzení.